The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

FNI skal kartlegge utfordringene for Kystvakten i nord

Kystvakten(02.05.2006) Hvilke nye utfordringer stilles Kystvakten overfor som følge av den senere tids innenriks- og utenrikspolitiske utvikling i nordområdene? Det er spørsmålet Forsvarsdepartementet ønsker at FNI skal svare på.

Kystvaktens rolle og oppgaver i nord er i endring. Dette skyldes bl.a. styrket norsk fokus på nordområdene, en forventet sterk økning i transport og produksjon av olje og gass i Barentshavet, økt spenning i Fiskerivernsonen rundt Svalbard og norske ønsker om mer samarbeid med Russland om forvaltningen av Barentshavet. Fridtjof Nansens Institutt, Norges fremste kompetansemiljø på norsk nordomårdepolitikk generelt og internasjonal politikk i Barentshavet spesielt, har nå fått støtte fra Forsvarsdepartementet til en toårig studie for å vurdere hvordan Kystvaktens situasjon sannsynligvis vil utvikle seg de nærmeste årene.

Studien vil særlig se på følgende temaer:

1. Hvordan påvirkes Kystvaktens handlingsrom i Fiskevernsonen av Elektron-saken og liknende hendelser? Siden årtusenskiftet har forholdet mellom Kystvakten og særlig russiske fiskere blitt mer anspent, og Kystvakten trekkes mellom krav om fasthet på den ene side og fleksibilitet og god kommunikasjon med fiskeflåten på den andre. Studien vil analysere de politiske premissene Kystvakten opererer under og hvilke konsekvenser praksis i sonen har for regeloverholdelse og forholdet til Russland.

2. Hvordan vil Kystvaktens oppgaver påvirkes av utbyggingen av petroleumsvirksomhet i Barentshavet og økt oljetransport langs kysten? Studien vil ta for seg de ulike tiltakene som allerede er innført, som er foreslått innført, og som kan tenkes foreslått for å beskytte havmiljøet i nord, og vil diskutere hvilke konsekvenser de ulike tiltakene vil ha for Kystvaktens virksomhet i Barentshavet.

3. Hva er potensialet for styrket samarbeid med russisk "kystvakt"? Studien vil vurdere sannsynligheten for at Russland vil bli i stand til å oppfylle sine forpliktelser i kontrollsamarbeidet med Norge, samt potensialet for utvidelse av samarbeidet i tråd med norske ønsker om en mer helhetlig statlig forvaltning i Barentshavet.

Resultatene av studien er planlagt presentert mot slutten av 2007.
Del:
Les mer om:
   Kystvaktprosjektet (på engelsk)
   FNIs hav- og fiskeriforskning (på engelsk)
   FNIs Nordområdeforskning (på engelsk)
   FNIs Nordområdeforskning (brosjyre på norsk)

 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)