The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

FNI utgir lærebok om moderne russisk politikk

Fridtjof Nansen Institute(30.05.2006) Fagbokforlaget lanserer i dag en lærebok på norsk om moderne russisk politikk skrevet av Geir Hønneland og Jørgen Holten Jørgensen, begge forskere ved Fridtjof Nansens Institutt.

Boken søker særlig å gi norske lesere forståelse for likheter og forskjeller mellom det politiske system og byråkratiske apparat i Norge og Russland. Har f.eks. regjeringen i Russland den samme politiske innflytelse som vår regjering? Er en russisk guvernør omtrent det samme som en norsk fylkesordfører? Svaret på disse spørsmålene er 'nei', og forfatterne viser klart hvor viktig det er for norske myndigheter og andre som ønsker gjennomslag for sine interesser i Russland å forstå realitetene i landets politiske system, med strukturer, tradisjoner og verdier som er til dels meget ulike de norske.

I boken beskriver forfatterne først grunntrekkene i den russiske statsforfatningen, de viktigste politiske institusjonene på føderalt plan og forholdet mellom føderale og regionale myndigheter. Deretter følger kapitler om ulike sektorer i det russiske samfunnet, bl.a fiskeriforvaltning, petroleumspolitikk og miljøvern som er av særlig betydning for samarbeidet med Norge. Her går forfatterne langt i å forklare noen av problemene som har skapt størst frustrasjon i Norge, for eksempel: Hvorfor viser russiske myndigheter så lite handlekraft i kampen mot overfisket i Barentshavet? Hvorfor har miljøhensyn så lite gjennomslag overfor økonomiske og andre interesser i de russiske nordområdene?

Boken er skrevet både med tanke på undervisning, i første rekke innen fag som russisk, statsvitenskap, nordområdestudier og journalistikk, og som en nyttig innføring for byråkrater og andre nordmenn som har kontakt med russisk politikk og byråkrati og som trenger en dypere forståelse av stillingen til sine russiske samarbeidsorganer.
Del:
Mer informasjon (lenker):
   Se forlagets hjemmeside for mer informasjon og bestillinger
   Mer om FNIs forskning om Russland og Nordområdene (på engelsk)

 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)