The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

FNI 50 år dag – men feiringen kommer senere

Polhøgda(12.05.2008) 12. mai 1958 ble Fridtjof Nansen-stiftelsen på Polhøgda besluttet opprettet som en uavhengig institusjon for å forvalte eiendommen og bedrive forskning. I dag er stiftelsen best kjent som Fridtjof Nansens Institutt. "Ettersom det er 2. pinsedag i dag og Polhøgda er byggeplass denne våren, vil 50-årsjubileet bli markert etter sommeren med faglige og sosiale arrangementer," sier Peter Johan Schei, FNIs direktør.

Etter Fridtjof Nansens død i 1930 ble hans hjem på Polhøgda kjøpt og overdratt til Det norske Videnskapsakademi. I 1947 overtok Norges Geografiske Selskap ansvaret og opprettet i 1949 en egen stiftelse, Det Norske Geografiske Selskabs Stiftelse Polhøgda, som skulle forvalte eiendommen og gjøre Polhøgda til et forskningsinstitutt. Det ble imidlertid bare spede forsøk på 50-tallet, bortsett fra Stein Rokkans viktige arbeid 1956-58.

Etter lengre tids oppussing ble det 12. mai 1958 vedtatt å etablere en selvstendig stiftelse med et eget styre under navnet Fridtjof Nansen-stiftelsen på Polhøgda.

Ifølge vedtektene skulle stiftelsen holde eiendommen, samt Nansens gravsted, i verdig stand, men utover det skulle eiendommen forøvrig "...ikke anvendes som museum, men søkes nyttiggjort på beste måte for det levende liv som arbeidssted, helst i forbindelse med interesser som sto Fridtjof Nansen nær, så som hav- og polarforskning og forskning av betydning for det mellomfolkelige samarbeid."

Navnet Fridtjof Nansens Institutt ble først tatt i bruk i 1982, men ikke innført formelt før i 1990, da vedtektene fikk et nytt punkt hvor det het at "Stiftelsen driver sin forskningsvirksomhet under betegnelsen Fridtjof Nansens Institutt."

Forskningsvirksomheten

Blant Nansens mange interesser, er det hans streben etter å fremme mellomfolkelig forståelse som har blitt fellesnevneren for FNIs ulike forskningsaktiviteter.

FNI har i dag funnet sin internasjonalt anerkjente nisje innen forskning omkring internasjonalt politisk samarbeid, hovedsakelig om miljø, energi og ressursforvaltning. Områder som sto sentralt i Nansens liv, så som havene, de polare strøk og Russland, har alltid vært viktige i forskningen, men FNI forsker også på samarbeid globalt såvel som i andre regioner. Forskningen fokuserer i dag på seks temaområder:
   Globalt samarbeid og bærekraftig utvikling
   Havpolitikk og havrett
   Biologisk mangfold og biosafety
   Polar og russisk politikk
   Europeisk energi- og miljøpolitikk
   Kinesisk energi- og miljøpolitikk

Mens driften startet med fire løst tilknyttede forskere i 1958, har staben økt til 36 ansatte i dag.

Peter Johan Schei50-årsfeiringen

"50-årsmarkeringen etter sommeren vil bli kombinert med innvielsen av vårt nye kontorbygg og en internasjonal havkonferanse i august - den tredje i rekken - vil også stå sentralt," sier Direktør Peter Johan Schei.

Jubileumsprogrammet består, ved siden av den internasjonale havkonferansen, av seminar, foredrag, et jubileumshefte om FNIs 50 års forskningshistorie og produksjonen av en jubileumsbok. "Dette vil ikke være en klassisk jubileumsbok, men en bredt anlagt innføringsbok i internasjonalt miljøsamarbeid hvor vi drar veksler på kompetansen i alle programområdene ved instituttet. Slik vil vi bruke jubileet til å vise frem vår store tematiske bredde innen dette feltet," sier Schei.
Del:
Mer informasjon:
   Informasjon om Polhøgda (på engelsk)
   Informasjonsbrosjyre om FNI (på engelsk)
   FNIs vedtekter
   Kontaktperson: Claes Lykke Ragner (informasjonsansvarlig)
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)