The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Norges første lærebok om internasjonal miljøpolitikk

Internasjonal miljøpolitikk(23.10.2008) 11 forskere fra Fridtjof Nansens Institutt har kombinert krefter og skrevet Norges første lærebok om internasjonal miljøpolitikk. Boken kommer ut i disse dager.

De 11 forfatterne er eksperter på ulike felter innen internasjonal miljøsamarbeid, og boken Internasjonal Miljøpolitikk favner tematisk bredt. Den består av ni temakapitler, gruppert under luft (klima, ozon og luftforurensning), vann (havrett, havforurensning og fiskeriforvaltning) og landjord (biologisk mangfold, plantemangfoldet i jordbruket og skogforvaltning).

Hvert kapittel beskriver de internasjonale samarbeidsordningene på feltet, vurderer hva som er oppnådd, og diskuterer så den internasjonale utviklingens betydning for norsk politikk.

'Internasjonalt miljøpolitisk samarbeid er svært omfattende og omfanget vokser stadig. Uten kunnskap om de internasjonale prosessene vil man ikke kunne forstå norsk miljøpolitisk debatt,' sier forskningsleder Geir Hønneland, én av bokens redaktører.

Boken er først og fremst en innføringsbok i temaet internasjonal miljøpolitikk, og er bl.a. skrevet med tanke på studenter innenfor samfunnsfag og naturvitenskap. Samtidig er boken også en jubileumsbok. Fridtjof Nansens Institutt fyller 50 år i 2008, og gjennom boken presenterer FNI bredden av sin kompetanse innen internasjonal miljøpolitikk.

De enkelte temakapitlene bygger i hovedsak på eksisterende forskning, men i konklusjonskapittelet sammenfatter Hønneland og hans to medredaktører Steinar Andresen og Elin Lerum Boasson erfaringene fra de ulike feltene, og søker å identifisere hva som kjennetegner en effektiv internasjonal miljøavtale. På denne bakgrunn avslutter de boken med en rekke konkrete, forskningsbaserte anbefalinger om hvordan fremtidig internasjonalt miljøsamarbeid bør utformes for å oppnå best mulige resultater.

'Stadig flere miljøproblemer blir oppfattet som globale utfordringer. Globalt politisk samarbeid passer likevel ikke for alle problemer. På noen områder, som biologisk mangfold, vil det kanskje være mer hensiktsmessig å styrke det regionale samarbeidet,' sier Steinar Andresen.

'Men vi ser at internasjonalt miljøpolitisk samarbeid faktisk nytter. Det vil likevel ta tid å utvikle effektiv internasjonal miljøpolitikk overfor komplekse miljøproblemer, som klimaproblemet. Det er nettopp tidsnøden som gjør de internasjonale klimaforhandlingene så krevende,' avslutter Elin Lerum Boasson.
Del:Mer informasjon

Om boken:

> For mer informasjon og bestillinger, se Fagbokforlagets presentasjon

Referanse: Steinar Andresen, Elin Lerum Boasson og Geir Hønneland (red), Internasjonal miljøpolitikk. Bergen, Fagbokforlaget, 2008, 210 s. ISBN 978-82-450-0763-3


On redaktørene:

Steinar Andresen er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og tidligere professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Han arbeider på en rekke områder innenfor internasjonal miljøpolitikk.

Elin Lerum Boasson er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og ph.d.-student ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun arbeider særlig med hvordan internasjonal klima- og energipolitikk påvirker Norge.

Geir Hønneland er forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt og professor II ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Han arbeider særlig med internasjonal miljø- og ressursforvaltning i nordområdene.


Om FNI:
   Generell presentasjonsbrosjyre (PDF, på engelsk)
   Presentasjon av FNIs forskning (på engelsk)Anmeldelser

Björn Hassler, Södertörns Högskola, Sverige:
'Författarna (...) visar tydligt på den imponerande fackkunnskap kring dessa frågor som finns samlad på Fridtjof Nansens Institutt. De olika saksområdena hanteras med betryggande insikter' (Tidsskrift for samfunnsforskning, Nr. 2, 2009)
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)