The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Norsk-russisk miljøvernsamarbeid gjennom 20 år

Fra svarte skyer til helleristninger: Norsk-russisk miljøvernsamarbeid gjennom 20 år(24.11.2008) FNI-forskerne Geir Hønneland og Lars Rowe har skrevet jubileumsbok om Den blandede norsk-russiske miljøvernkommisjonens 20-årige virke. Kommisjonen har oppnådd viktige resultater, og har også vært av betydning for norsk-russiske politiske relasjoner generelt, finner forfatterne.

Miljøvernkommisjonen ble formelt opprettet i 1988, ansporet av forurensningen fra nikkelverket i Petsjenga og den generelle avspenningen mellom øst og vest.

Kommisjonens arbeid har utviklet seg dynamisk. Helt i begynnelsen var nikkelsaken dominerende, men atomsikkerhet ble tidlig også et viktig tema. Utover på 90-tallet ble begge disse store sakene mindre sentrale for Kommisjonen, og i stedet vokste den nye hovedsatsingen "Renere produksjon" frem, et opplæringsprogram for avfallsminimering og ren teknologi. Samtidig vokste også bevaring av biologisk mangfold og kulturvern frem som viktige arbeidsområder. Fra rundt årtusenskiftet har en større del av Kommisjonens fokus flyttet seg til havs, med samarbeid om oljevernberedskap og vern av havmiljøet og de rike naturressursene i Barentshavet. De siste årene har "Renere produksjon"-programmet og samarbeid om kulturminnevern vært på vei ut igjen, og tendensen ved 20-årsjubileet er at kommisjonenes arbeid konsolideres rundt havmiljø og det grensenære samarbeidet.

En annen viktig trend ved 20-årsjubileet er at den russiske parten blir en stadig viktigere premissleverandør for arbeidet, og at Russland i større grad tar ansvar for finansieringen av egne aktiviteter.

Etter en kronologisk og tematisk gjennomgang av Kommisjonens arbeid, konkluderer Hønneland og Rowe med at samarbeidet på de fleste områdene har vært vellykket. Forskningssamarbeidet har kanskje vært det som har fungert aller best, men også kulturminnevernsamarbeidet, "Renere produksjon"-programmet og det grensenære programmet vurderes som vellykkede. På noen områder, og mest tydelig for to storsatsinger som nikkelsaken og renseanlegget for flytende radioaktivt avfall i Murmansk, har resultatene derimot vært langt mer beskjedne enn man håpet på.

Ifølge forfatterne oppfattes samarbeidet fra beggge land som godt og ryddig, og ifølge russiske miljøbyråkrater er det bilaterale samarbeidet med Norge blant de beste og mest konkrete de er involvert i. Fra norsk side er miljøvern ett av de politiske områdene hvor samarbeidet med Russland er best utbygget. Dette har, i tillegg til antatt miljøeffekt, også vært en stabil og positiv komponent i de politiske relasjonene mellom Norge og Russland generelt, gjennom 20 nokså turbulente år i russisk-vestlige forbindelser.
Del:Mer informasjon

Om boken:

Referanse: Geir Hønneland og Lars Rowe, Fra svarte skyer til helleristninger: Norsk-russisk miljøvernsamarbeid gjennom 20 år. Trondheim, Tapir Akademisk Forlag, 2008, 186 s. ISBN 978-82-519-2337-8

> Se Miljøverndepartementets nyhetsmelding om boken


On forfatterne:

Geir Hønneland er forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt og professor II ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Han arbeider særlig med internasjonal miljø- og ressursforvaltning i nordområdene, og har deltatt i evalueringer av både atomsamarbeidet med Russland og Miljøvernkommisjonen.

Lars Rowe er historiker og forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, hvor han skriver doktorgradsavhandling om nikkelverkene i Petsjenga. Han har deltatt i flere evalueringer av samarbeidet med Russland, bl.a. evalueringen av Miljøvernkommisjonen.


Om forskningen:
   Les mer om FNIs nordområdeforskning (på engelsk)
   Last ned FNIs brosjyre om instituttets nordområdeforskning (PDF, på norsk)
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)