The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact English version
FNI NEWS

Rapport om plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge

(18.11.2011) En ny rapport av FNIs seniorforsker Regine Andersen gjør opp status for forvaltningen av plantemangfoldet i det norske jordbruket med utgangspunkt i bønders rettigheter.

Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i NorgeLandbruks- og matminister Lars Peder Brekk sa nylig at "vi tar mål av oss til å bli best i verden når det gjelder å ta vare på genressurser". Hvor står Norge, og hva skal til for å nå dette målet?

Denne rapporten er den første som gjør opp status for forvaltningen av plantemangfoldet i det norske jordbruket med utgangspunkt i bønders rettigheter, slik de er nedfelt i Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (Plantetraktaten). Rapporten gir en omfattende oversikt over hva Norge har oppnådd og hva som mangler, som grunnlag for anbefalinger om tiltak.

> Last ned rapporten (PDF)

Studien dokumenterer at det aller meste av sortsmangfoldet vi hadde for 100 år siden er gått tapt. En rekke tiltak er imidlertid satt inn for å ta vare på og stimulere til bruk av sortsmangfoldet som er igjen, særlig gjennom støtte til enkeltprosjekter og initiativer.

Regine Andersen"Den viktigste barrieren mot dette arbeidet er forskriftene om godkjenning av plantesorter og omsetting av såvare, ettersom de begrenser bøndenes muligheter til å omsette såvare seg imellom og setter grenser for hva slags plantesorter som kan tillates på markedet," forklarer forfatter og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Regine Andersen, men legger til: "Norske myndigheter har likevel strukket seg langt for å tøye det ennå strengere EU- regelverket på dette området, som Norge er underlagt."

Andersen forteller at mye vil avhenge av hvordan regelverket blir praktisert framover. Tradisjonskunnskap knyttet til sortsmangfoldet forsvinner raskt, til tross for enkelte tiltak for å ta vare på denne kunnskapen. Her mangler det en samlet strategi som kan målrette innsatsen i forhold til utfordringene.

Studien viser hvordan de økonomiske incentivstrukturene i landbruket ikke virker motiverende for arbeid med plantemangfold blant bønder, og at slik virksomhet så langt er basert på ren idealisme. Langsiktige og forutsigbare tilskuddsordninger vil være et vesentlig supplement til prosjektstøtte.

"Jeg har funnet at mulighetene for deltakelse i beslutninger for bønder er relativt omfattende i Norge, men vårt medlemskap i EØS begrenser den reelle innflytelsen, da EUs regler i praksis overstyrer de norske meningene som kommer til uttrykk gjennom høringer," forklarer Andersen.

Rapporten konkluderer med at alt i alt har Norge oppnådd en god del i arbeidet for å ta vare på sortsmangfoldet i jordbruket og sikre bønders rettigheter, men mye gjenstår. Forutsetningene for framgang på dette området synes imidlertid gode, da myndighetene fronter temaet som viktig, et institusjonelt apparat er på plass for å ta seg av området, Norge er et rikt land og det finnes mange ildsjeler som er engasjert i dette arbeidet.

Anbefalingene i rapporten peker på tiltak som vil kunne bringe Norge et godt stykke videre, og kanskje bli "best i verden når det gjelder å ta vare på genressurser".

Rapporten er utarbeidet med støtte fra Landbruks- og matdepartementet, Norsk genressurssenter og Norges forskningsråd, og er utgitt som en del av det FNI-ledede Farmers' Rights Project. Prosjektet er støttet av Landbruks- og matdepartemenetet, det tyske Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) m.fl., og har bl.a. også utgitt tilsvarende landrapporter om Peru, India og Ethiopia.

Del:

Mer informasjon:
   Last ned rapporten: Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge
   www.farmersrights.org - Ressursider om bønders rettigheter
   Informasjonsbrosjyre om FNIs Farmers' Rights Project (PDF)
   Informasjon om FNIs forskning om biologisk mangfold og biosafety
   Kontakperson: Regine Andersen
Opp
 Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig institusjon som utfører forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Instituttet benytter en tverrfaglig tilnærming, men med hovedvekt på statsvitenskap og folkerett. FNI holder til på Polhøgda, Fridtjof Nansens hjem.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)