Fridtjof Nansens Institutt
Hjem 
Om FNI 
Kontakt English version

FNI driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk.

Fridtjof Nansens InstituttInnen denne rammen fokuserer instituttets forskning på følgende temaområder:
   Globalt samarbeid og bærekraftig utvikling
   Havrett og havpolitikk
   Biologisk mangfold og biosafety
   Polar og russisk politikk
   Europeisk energi- og miljøpolitikk
   Kinesisk energi- og miljøpolitikk

FNIs hoveddisipliner er statsvitenskap og folkerett, og instituttet har for tiden en stab på ca. 35.

Følg FNI:   Follow FNI on Facebook  Follow FNI on Twitter
Mer om FNI >

FNIs forskning

FNI driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk.

Forskningen søker å forstå drivkreftene i internajonal miljøpolitikk og identifisere mulige politiske løsninger på sentrale problemer. Et hovedanliggende for FNI er å avklare betingelsene for effektivt globalt og regionalt samarbeid.

Instituttets prosjekter retter seg dels mot internasjonale forhandlingsprosesser, organisasjoner og sentrale aktører, og dels mot gjennomføringen av internasjonale forpliktelser ned til nasjonalt og lokalt nivå. Forskningen ved FNI retter også oppmerksomhet mot den rolle store selskaper spiller. De fleste prosjekter tar opp forhold på det internasjonale plan som har stor direkte eller indirekte betydning for Norge.

Instituttets forskningsprosjekter er gruppert rundt seks fokusområder:

Global Globalt samarbeid og bærekraftig utvikling
 FNIs forskning fokuserer på miljøsamarbeid og bærekraftig utvikling. Teoretiske studier benytter regimeteori for å analysere hvordan avtaler lages og gjøres effektive. Empiriske studier ser særlig på FNs rolle i det globale samarbeidet, og på sentrale, globale miljøregimer, bl.a. på klimaområdet. Mer (på engelsk)

Hav Havpolitikk og havrett
 FNIs forskning fokuserer på internasjonalt samarbeid og forvaltning innen havforurensning, vern av havmiljøet, sjøsikkerhet, fiskeri og hvalfangst. FNI har særlig regional kompetanse på Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen, Middelhavet (særlig Adriaterhavet) og Sørishavet. Mer (på engelsk)

Biologisk mangfold Biologisk mangfold og biosafety
 FNIs forskning fokuserer på internasjonale tiltak for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold og rettferdig fordeling av godene fra genetiske ressurser. Forholdet til immaterialrett står sentralt. FNI-forskningen ser på biomangfoldet og genressurser i skog og natur, såvel som i landbruk og havbruk. Mer (på engelsk)

Russland & polarområdene Polar og russisk politikk
 FNIs hovedfokus er på norsk-russiske forbindelser i nordområdene, med vekt på miljø, energi, fiskeri, sikkerhet og havrett. FNI studerer også arktisk og antarktisk samarbeid generelt, såvel som miljø- og ressursforvaltning i Russland og andre tidligere Sovjetstater. Mer (på engelsk)
Nordområdebrosjyre (på norsk)

Europa Europeisk energi- og miljøpolitikk
 FNI forsker på europeisk energi- og miljøpolitikk både innenfor og utenfor EU-rammen. EUs klimapolitikk, med kvotehandel og utvikling av fornybar energi og betydningen av dette for Norge, står sentralt. Regulering av energimarkedene og energi-selskapers miljøstrategier er også viktige temaer. Mer (på engelsk)

Kina Kinesisk energi- og miljøpolitikk
 FNIs Kina-forskning analyserer landets miljø- og energiproblemer, og søker å forstå hvordan miljøbyråkratiet og beslutningsprosessene fungerer. FNI fokuserer også på Kinas rolle i det internasjonale samarbeidet om klima og andre sentrale miljø- og energispørsmål. Mer (på engelsk)

Mer om FNI >
Opp
 Om FNIs norske nettsider 
 Her finner du en kort introduksjon til FNI og FNIs forskning. I tillegg har vi sider på norsk om Fridtjof Nansen og Polhøgda.
 Ettersom FNIs fokus er på internasjonalt samarbeid, og det meste av vår produksjon er på engelsk, er mesteparten av innholdet på våre nettsider også på engelsk.
 Det gjelder bl.a. oversiktene over FNIs publikasjoner, aktiviteter og personale, samt nyhetsseksjonen.


Fridtjof Nansen Fridtjof Nansen og Polhøgda 
 FNI ligger på Polhøgda, like utenfor Oslo. Polhøgda var hjemmet til polarfareren, vitenskapsmannen, diplomaten og humanisten Fridtjof Nansen (1861-1930). Nansen bodde på Polhøgda fra boligen sto ferdig i 1901 til han døde i 1930. Hans grav ligger i hagen foran huset.


 FNI søker masterstudenter
 Les mer >Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker. Tlf: 67111900 / E-post: post (+@fni.no)