I en ny studie med tittelen "The Myths of Svalbard Geopolitics: An Arctic Case Study" publisert i det ledende tidsskriftet Marine Policy, utfordrer FNI-forsker Andreas Østhagen de rådende misoppfatningene om de geopolitiske dynamikkene på Svalbard.

Arktis har ofte vært gjenstand for forenklede geopolitiske analyser som fremhever rivalisering og konflikt som følge av tinende havis. Østhagen argumenterer i sin forskning for at slike perspektiver undervurderer de komplekse politiske og juridiske faktorene som er i spill, og overvurderer betydningen av geofysiske endringer.

Hovedfunn:

 • Komplekse politiske dynamikker: Østhagen understreker behovet for å forstå spesifikke geopolitiske situasjoner, som Svalbards, i stedet for å generalisere rundt arktisk geopolitikk basert på klimaendringer alene.
   
 • Misoppfatninger og myter: Han peker på vanlige myter, som suverenitetskonflikter, Svalbards juridiske og militære status, og Svalbardtraktaten fra 1920 sitt geografiske omfang.
   
 • Realpolitiske utfordringer: Studien identifiserer tre sentrale geopolitiske problemer: utfordringer mot norsk politikk på land, og reguleringer på Svalbard, uenigheter om hvorvidt Svalbardtraktaten også gjelder for de maritime sonene rundt øygruppen, og den potensielle militære bruken av Svalbard i større konflikter som involverer Russland.

Østhagen avliver myter rundt Svalbard, og viser at selv om det finnes vesentlige geopolitiske utfordringer, blir disse ofte framstilt feil i media og i akademisk forskning. Studien belyser hvordan misforståelser kan skjule de virkelige problemene, som Svalbards strategiske og symbolske betydning i forholdet mellom Norge og Russland, samt i dynamikk mellom NATO og Russland.

Artikkelen bidrar også med historisk kontekst til Svalbards politiske situasjon, med røtter til tidlige økonomiske aktivitetene og påfølgende internasjonale forhandlingene som førte til Svalbardtraktaten. Dette historiske perspektivet er viktig for å forstå dagens geopolitiske landskap.

Implikasjoner for arktisk politikk:

 • Funnene oppfordrer til en mer nyansert og nøyaktig diskusjon om arktisk geopolitikk, spesielt når det gjelder Svalbard.
   
 • Politikere og forskere oppmuntres til å ta hensyn til spesifikk juridisk, politisk og historisk kontekst når de analyserer arktiske spørsmål.
   
 • Studien gir grunnlag for bedre informerte beslutninger og strategier i håndteringen av arktisk geopolitikk.


Om forfatteren:

Seniorforsker Andreas Østhagen er ekspert på arktisk geopolitikk og internasjonale relasjoner. Forskningen hans befinner seg i skjæringspunktet mellom geografi, politikk og sikkerhet i Arktis. Artikkelen er støttet av Norges forskningsråd og Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for forskning på sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Hele artikkelen ligger åpent tilgjengelig her.

Om Marine Policy:

Marine Policy er et ledende tidsskrift som fokuserer på styring og økonomi knyttet til havene. Tidsskriftet publiserer forskning om marine emner som havforvaltning og -politikk.