Norske kommuners erfaringer med vindkraft: Resultater fra en nasjonal survey ('Norwegian Municipalities' Experience with Windpower: The Results of a National Survey')

FNI-rapport 3/2024. Lysaker, FNI, 2024, 21 p. In Norwegian.

Abstract in English

Spring 2023, the Fridtjof Nansen Institute (FNI), in collaboration with the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS), conducted a survey among municipalities experienced with onshore wind power. The survey, part of the Windgov research project, aimed to explore municipal perceptions of wind power and related processes. Responses from experienced municipal employees indicated varied attitudes towards onshore wind power and general confidence in the Norwegian licensing system for on shore wind power. However, most respondents desired a more central role for municipalities in the licensing process. The report summarizes these findings and discusses their implications for wind power management in Norway. The responses are linked to the licensing process prior to adopted changes summer 2023.

 

Sammendrag på norsk

Fridtjof Nansens Institutt (FNI), i samarbeid med Kommunesektorens Organisasjon (KS), sendte våren 2023 ut en survey-undersøkelse til en rekke kommuner med erfaring fra vindkraft på land. Denne rapporten er en sammenfatning av survey-undersøkelsens resultater. Formålet med undersøkelsen var å undersøke kommunenes oppfattelse og perspektiver på vindkraft og prosesser knyttet til utvikling av vindkraft. Den ble utført som en del av forskningsprosjektet "Arealbruksendringer og vindkraftforvaltning: Prosesser, praksiser, og press» (Windgov), som analyserer endringer i prosedyrer for beslutninger om konsesjon av vindkraft i Norge. Undersøkelsen er i hovedsak besvart av kommuneansatte med lang fartstid i sine respektive kommuner og således lang erfaring med politiske prosesser og saksbehandling på kommunalt nivå. Svarene fra undersøkelsen viser at kommuners oppfatning og erfaring med vindkraft på land er varierende, både i holdning og omfang. Kommunene uttrykte generelt tillitt til konsesjonssystemet og lovverket. En majoritet av respondentene ønsket samtidig at kommunenes rolle skulle bli mer sentral gjennom hele konsesjonsprosessen, og ønsker spesielt rollen som planmyndighet. Rapporten tar innledningsvis kort for seg den tidligere og nåværende konsesjonsprosessen for vindkraft på land. Videre presenteres en oppsummering og diskusjon av de viktigste funnene fra survey-undersøkelsen og, avslutningsvis, hvilke implikasjoner disse kan antyde for vindkraft på land i Norge og kommunenes rolle i konsesjonsprosessen. Svarene fra undersøkelsen er knyttet til konsesjonssystemet før endringen sommeren 2023.

Documents

FNI AUTHORS

 • Junior Researcher
  +47 46481387

  Email

  gopsahl@fni.no
  Show Email
 • Deputy Director / Research Director Climate and Energy
  +47 97540217

  Email

  lhgulbrandsen@fni.no
  Show Email
 • Research Professor
  +47 92016644

  Email

  thinderberg@fni.no
  Show Email

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni