EUs klimaregelverk vedtatt: Hva nå for Norge? ('EU climate regulations adopted: What now, Norway?

CICERO Report 2024:01. 48 p. In Norwegian

I 2023 ble de såkalte ‘trilogforhandlingene’ mellom Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet om klimaregelverket og de fleste tilhørende forslag konkluderte og regelverkene vedtatt. Disse rettsaktene er en sentral del av EUs grønne giv og politikkpakken ‘Klar for 55’. Dette er tredje og siste rapport i en serie, som forklarer utviklingen i regelverksendringene og analyserer mulige implikasjoner for Norge. Vi finner at regelverksendringene i seg selv ikke byr på radikale endringer for Norge, selv om alt ikke er like uproblematisk. Endringene presenterer både muligheter og utfordringer. Men samlet er EUs grønne giv, med dets hastighet og tverrsektorielle tilnærming, krevende for Norge. Den videre implementeringen av vedtakene i EU betyr også at ‘den regulatoriske tsunamien’ ikke har forsvunnet – og for Norge blir den bare større gitt det store etterslepet på implementeringen av EU-regelverk. Vi understreker derfor viktigheten av økt debatt og forskning omkring Norges klimasamarbeid med EU.

Links

FNI AUTHORS

  • Research Professor
    +47 41277416

    Email

    jwettestad@fni.no
    Show Email

logo_footer_fni