Videreføring av samarbeid: Norsk-russisk kontakt i en geopolitisk anstrengt tid ('Continuation of Cooperation: Norwegian-Russian Contact in Geopolitically Tense Times')

FNI Report 8/2023. Lysaker, FNI, 2023, 20 p. (In Norwegian) 

Abstract
Norway continues to cooperate with Russia, even after the 24th of February 2022. In particular, the Norwegian government has highlighted the importance of maintaining Norwegian-Russian cooperation on fisheries and resource management, border issues, and emergency preparedness. These persist as bilateral and institutionalized forms of cooperation, albeit in different ways and to varying extents. Based on an inductive and qualitative review of numerous sources, this report presents the Norwegian government's justifications for why these three areas of cooperation are being upheld. The report demonstrates that the Norwegian government consistently employs three types of arguments in its justification: security policy, legal, and area-specific utility arguments. Finally, the report presents some concluding reflections on why these arguments are being applied.

Sammendrag
Norge samarbeider med Russland – også etter 24. februar 2022. Den norske regjering har spesielt fremhevet viktigheten av å opprettholde norsk-russisk samarbeid om fiskeri- og ressursforvaltning, grenseforhold og beredskap. Disse videreføres alle som bilaterale og institusjonaliserte samarbeid, enn om på ulikt vis og i ulik grad. På bakgrunn av en induktiv og kvalitativ gjennomgang av en rekke kilder, redegjør denne rapporten for regjeringens begrunnelser for hvorfor den har valgt å videreføre akkurat disse samarbeidsområdene. Rapporten viser at den norske regjering konsekvent anvender tre typer argumenter i sin grunngivning: sikkerhetspolitiske, juridiske og områdespesifiserte nytteargumenter. Rapporten avsluttes med noen konkluderende betraktninger om hvorfor disse argumentene blir brukt

Documents

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni