I takt med at andelen av fornybar energi har økt og teknologien er blitt
billigere, har også den politiske situasjonen rundt det grønne skiftet i Europa
endret seg. Tidligere handlet diskusjonen i første rekke om hvorvidt
europeiske land skulle omstille seg. Nå dreier imidlertid diskusjonen seg like
mye om hvilke grønne teknologier vi skal ha mest av, hastigheten på
omstillingen og hvordan kraftmarkedet skal utformes for å kunne håndtere
høye andeler fornybar produksjon.

I løpet av de siste ti årene har utbyggingen av ny fornybar energi økt raskt,
både globalt og i Europa. Samtidig har kostnadene falt betydelig. Dette gjelder
særlig for sol- og vindkraft, men også for batterier. I sin PhD-avhandling har
Marie Lindberg studert de politiske prosessene rundt EUs energi- og
klimapolitikk. Hun har sett på hvordan lavere kostnader og økt utbredelse av
grønne energiteknologier påvirker viktige selskaper og interesseorganisasjoner
sine standpunkter og preferanser. Stadig flere organisasjoner og selskaper
deltar aktivt i omstillingen. På denne måten påvirker energiomstillingen de
politiske prosessene i stor grad. Derfor er det nå betydelig oppslutning omkring
omstillingen, noe som gjør det lettere for EU å føre en mer ambisiøs klima- og
fornybarpolitikk.

Samtidig viser avhandlingen at det har oppstått en ny konfliktlinje i
klimapolitikken. Fra å være en konflikt for eller mot omstilling, dreier konflikten
seg i økende grad om hvilken retning omstillingen skal ta. Skal vi satse på
mindre, desentraliserte løsninger der selvproduksjon og fleksibel etterspørsel
står i sentrum, eller skal vi ha store vindparker som balanseres av et europeisk
supergrid og kanskje av hydrogenproduksjon? Selv om vi helt sikkert får noe av
begge deler, vil politikken påvirke hvilke teknologier vi får mest av. Hvilken
retning den videre omstillingen tar avhenger av hvilke typer støttemekanismer
EU og dets medlemsland velger, hvordan de regulerer kraftsektoren, og til og
med hvordan det europeiske kraftmarkedet blir (re)designet. Avhandlingen
viser at økonomiske interesser, geografiske ressurser og historisk utvikling av
kraftsektoren spiller en avgjørende rolle i disse spørsmålene. 

Disputasen for doktorgraden med tittelen Currents of Change Actors, policies and market design in an advancing energy transition finner sted 10. des. 2020 12:15–15:15. 

Følg den digitale disputasen på Zoom.