I FN er det enighet om at systemendringer av politisk, juridisk og teknologisk art er nødvendig for å nå bærekraftmålene om bl.a. fattigdomsbekjempelse, helse, miljø- og matsikkerhet i verden. Det innebærer blant annet å utvikle politikk på tvers av sektorer som endrer de grunnleggende spillereglene, incentivene og underliggende strukturene.

Toppmøtet om matsystemer i 2021 handlet om dette og systemendring (transitional governance) står også sentralt når partslandene til Konvensjonen om biologisk mangfold treffes i Montreal i desember i år for å formulere et globalt rammeverk som skal redusere tapet av artsmangfold og leveområder.

Det er stigende erkjennelse av at klima- og naturkrisene må løses i synergi gjennom økosystem-baserte løsninger. Systemendringer er nødvendige for å ivareta marginaliserte og fattige grupper da disse er mest utsatt når biomangfold og natur ødelegges – de er direkte avhengige av økosystemtjenestene. Koronapandemien har tydeliggjort behovet for også å styrke det globale helse, miljø- og natursamarbeidet på tvers av disse sektorene og å unngå at pandemi-tiltak går ut over marginaliserte grupper.

Samtidig er det viktig at lokalbefolkning gis muligheter til å medvirke i beslutninger som påvirker miljøet rundt dem gjennom åpne og medvirkende prosesser, nedfelt i RIO-erklæringens prinsipp 10 og Århuskonvensjonen. 

På dette seminaret retter vi fokus mot hvordan globale miljøavtaler kan bidra til systemendringer som er nødvendige for å oppnå fattigdomsbekjempelse. Seminaret er basert på resultater fra en strategisk instituttsatsning om fattigdomsbekjempelse, der forskere ved Fridtjof Nansens Institutt har analysert utvalgte miljøavtaler og deres bidrag til fattigdomsbekjempelse. På seminaret vil vi presentere hovedfunn og invitere til diskusjon.

Korte innføringer til alle presentasjoner legges ved denne invitasjonen.

 

Program
 

 • 12.00: Lunsj
   
 • 12.40: Velkomst og innledning til seminaret ved Regine Andersen, Forskningsleder, biomangfold og naturressurser.
   
 • 12.45: Utsikter til nytt system for godefordeling under Plantetraktaten til fordel for små-skala bønder i det Global Sør, ved Regine Andersen, FNI
   
 • 13.10: Naturbaserte løsninger i global styring som vinn-vinn-vinn for biomangfold, klima og fattigdomsbekjempelse, ved seniorforsker Christian Prip, FNI
   
 • 13.35: Global styring av helse og natur i kjølvannet av COVID-19 – implikasjoner for fattigdomsbekjempelse, ved seniorforsker Kristin Rosendal, FNI
   
 • 14.00: Kina som case: Endret miljøpolitikk og iKinas internasjonalet engasjement og  lederambisjoner i debatten om helse og miljø i Verdens helse-organisasjon og Konvensjonen om biologisk mangfold, ved seniorforsker Gørild Heggelund, FNI
   
 • 14.25: Pause 
   
 • 14.45: Havnivåstigning og utfordringer for internasjonal rett: Hvordan kan løsninger bidra til fattigdomsbekjempelse? (På engelsk) Ved seniorforsker Davor Vidas, FNI
   
 • 15.10: Miljørettigheter og fattigdomsbekjempelse: Erfaringer med Århuskonvensjonen, ved seniorforsker Pål Wilter Skedsmo og PhD-stipendiat Erdem Lamazhapov, FNI
   
 • 15.35: Diskusjon: Hvordan kan arbeidet med internasjonale miljøavtaler rettes mer inn mot systemendring i lys av FNs mål om fattigdomsbekjempelse? 
   
 • 16.30: Lett servering foran peisen for alle som ønsker å la seminaret klinge ut i fellesskap

 

Meld deg på her innen 8. november.

Vel møtt!