Forskningen søker å forstå drivkreftene i norsk og internajonal miljøpolitikk og identifisere mulige politiske løsninger på sentrale problemer. Et hovedanliggende for FNI er å avklare betingelsene for effektivt globalt og regionalt samarbeid.

Instituttets prosjekter retter seg dels mot internasjonale forhandlingsprosesser, organisasjoner og sentrale aktører, og dels mot gjennomføringen av internasjonale forpliktelser ned til nasjonalt og lokalt nivå. Forskningen ved FNI retter også oppmerksomhet mot den rolle store selskaper spiller. De fleste prosjekter tar opp forhold på det internasjonale plan som har stor direkte eller indirekte betydning for Norge.

Instituttets forskningsprosjekter er gruppert rundt syv fokusområder:

Global miljøpolitikk og miljørett

Global miljøpolitikk og miljørettFNIs forskning fokuserer på internasjonalt miljøsamarbeid, avtaleverk og miljørett, innenfor såvel som utenfor rammen av FN. Teoretiske studier benytter bl.a. regimeteori for å analysere hvordan avtaler lages og gjøres effektive.


Klimapolitikk

KlimapolitikkFNIs forskning fokuserer på internasjonale klimaforhandlinger både innenfor og utenfor FN. FNI følger også klima- og energi-politikken til sentrale aktører som EU, Kina, Russland og USA, samt politikken omkring klimatilpasningsspørmål.


Havrett og marine spørsmål

Havrett og marine spørsmålFNIs forskning fokuserer på internasjonalt samarbeid og forvaltning innen havforurensning, vern av havmiljøet, sjøsikkerhet, fiskeri og hvalfangst. FNI har særlig regional kompetanse på Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen, Middelhavet (særlig Adriaterhavet) og Sørishavet.


Biologisk mangfold og genressurser

Biologisk mangfold og genressurserFNIs forskning fokuserer på internasjonale tiltak for bevaring og bærekraftig bruk av biomangfold og rettferdig fordeling av godene fra genressurser. Forholdet til patentrett står sentralt. FNI-forskningen ser på biomangfoldet og genressurser i både natur, skogbruk, landbruk og havbruk.


Polar og russisk politikk

Polar og russisk politikkFNIs hovedfokus er på norsk-russiske forbindelser i nordområdene, med vekt på miljø, energi, fiskeri, sikkerhet og havrett. FNI studerer også arktisk og antarktisk samarbeid generelt, såvel som miljø- og ressursforvaltning i Russland og andre tidligere Sovjetstater.
> Nordområdebrosjyre (på norsk)


Europeisk energi- og miljøpolitikk

Europeisk energi- og miljløpolitikkFNI forsker på europeisk energi- og miljøpolitikk både innenfor og utenfor EU-rammen. EUs klimapolitikk, med kvotehandel og utvikling av fornybar energi og betydningen av dette for Norge, står sentralt. Regulering av energimarkedene og energi-selskapers miljøstrategier er også viktige temaer.

Kinesisk energi- og miljøpolitikk
Kinesisk energi- og miljøpolitikkFNIs Kina-forskning analyserer landets miljø-, energi- og Arktis-politikk, og søker å forstå hvordan miljøbyråkratiet og beslutningsprosessene fungerer. FNI fokuserer også på Kinas rolle i det internasjonale samarbeidet om klima og andre sentrale miljø- og energispørsmål.