Havrett og havpolitikk

Vi forsker på internasjonalt samarbeid og forvaltning knyttet til havforurensing, vern av havet, sjøsikkerhet (å forhindre ulykker til sjøs), fiskeri og hvalfangst. FNI har særlig regional kompetanse på Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen, Adriaterhavet og Sørishavet. 

FNI har arbeidet med marine spørsmål helt siden instituttets begynnelse i 1958. De seneste 25 årene har vi igangsatt en rekke internasjonale forskningsprosjekter knyttet til havrett og havforvaltning. Vår forskning spenner bredt – fra tradisjonelle temaer som shipping og fiskeriforvaltning til aktuelle temaer som havnivåstigning og bærekraftig havbruk.  

Innenfor temaet havrett jobber FNI-forskere med å studere drivkreftene bak havrettens utvikling, hvordan stater praktiserer havretten, hva slags rolle internasjonale institusjoner spiller, og hva slags beslutninger de tar.  

Vi forsker på hva slags rolle og betydning internasjonale domstoler og tribunaler har, og hvordan havretten virker sammen med eller mot andre deler av folkeretten og andre internasjonale reguleringer. Vi studerer nye temaer som bioprospektering (utnytting av genetiske ressurser til medisin og industri), og utfordringene utformingen til havretten møter når spørsmål som havnivåstigning og andre nye hendelser knyttet til klimaendringene dukker opp. Det at vi er på vei inn i en ny geologisk epoke – Antropocen – kan bidra til paradigmeskifter også innen havretten.  

FNI har også forskningsprosjekter knyttet til fiskeri- og havbruksforvaltning og maritim sikkerhet.  

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer