Våre ansatte

Ledelse

 • Direktør
  +47 67111900

  E-post

  ibneumann@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Sosialteori; Historiske og pre-historiske politiske systemer; Diplomati; Kollektive identiteter; Russisk og norsk utenrikspolitikk

 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Global miljøpolitikk, klimapolitikk, energipolitikk, vindkraft, kvotehandel, miljømerking og sertifisering, miljøstandarder, naturforvaltning, internasjonal skogpolitikk, internasjonalt samarbeid

 • Forskningsleder for biologisk mangfold og naturressurser
  +47 95118037

  E-post

  randersen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Biologisk mangfold, matsikkerhet, rettferdig fordeling og utvikling; Plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk; Bønders rettigheter; Internasjonale miljøavtaler; Frøbanker som plattform for forvaltning av biologisk mangfold, matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og utvikling. 

 • Forskningsleder for hav og polare spørsmål
  +47 99038286

  E-post

  pskedsmo@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Århuskonvensjonen og miljøpolitikk i postsovjetisk Kaukasus; Sivilsamfunn, demokratisering og utviklingshjelp i postsovjetisk Kaukasus; Norsk-russisk samarbeid og relasjoner; Nagorno-Karabakh, aserbajdsjansk-armenske forhold

 • Administrasjonsleder
  +47 41045326

  E-post

  clragner@fni.no
  Vis E-post
  ARBEIDSOPPGAVER::

  Overordnet ansvar for administrasjon og økonomi. Sekretær for FNIs styre og råd.

Forskere

 • Forsker
  +47 97892081

  E-post

  sandreeva@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Samspillet mellom vitenskap og politikk; Arktisk Råd; Russisk klimaforskning

   

 • Seniorforsker emeritus
  +47 97073042

  E-post

  sandresen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonale regimer og organisasjoner; Klima- og hvalfangstregimer; FN-organer; Institusjonell design og ledelse; Vitenskapspolitiske forhold; Global helsestyring

 • Seniorforsker
  +47 67111900

  E-post

  cbanet@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energirett; Miljørett; EU-rett; EØS-rett; Naturressursrett; Konkurranserett (statsstøtte); Fornybar energi

 • Seniorforsker
  +1 6123870521

  E-post

  pcullen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Sikkerhetsstudier og sikkerhetsstyring; Hybrid krigføring/trusler/gråsone-konflikt; Maritim sikkerhet og ikke-statlige aktører; Privat sikkerhet; Geopolitikk

 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energimarkedspolitikk; Institusjonell økonomi; Politisk økonomi; Industriell organisering; Strategisk styring og forvaltning; innovasjonssystemer; politisk analyse av energi, miljø, industri og markedskonkurranse.  

   

 • Seniorforsker
  +47 47477405

  E-post

  okfauchald@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal, komparativ og norsk miljørett; Biodiversitet; Internasjonal handelsrett (WTO); Internasjonal investeringsrett; Generell folkerett; Europarett (EU og EØS); Menneskerettigheter

 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Kinas energi- og klimapolitikk (inkl. fornybar energi og EVs); Kinas miljøpolitikk; Kinas interesser og engasjement i Arktis; Kinesisk; Kina i global klima- og miljøstyring; Kinas karbonmarked
   

 • Seniorforsker
  +47 99796020

  E-post

  ghonneland@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal fiskeriforvaltning; Norge og Russland i Barentshavet; Svalbards juridiske og politiske status; Russisk identitet
   

 • PhD-stipendiat
  +47 47620029

  E-post

  ishvinden@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Marin ressursforvaltning; Gruvedrift på havbunnen; Havrett; Arktisk råd og kunnskapsoverføring

 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energipolitikk; Klimapolitikk; Kraftsystemet; Omstilling av energisystemer; Elektrifisering; Vindkraft; Konsesjonssystemer; New Zealands klimapolitikk; Klimatilpasning; Karbonfangst og -lagring. 

 • Seniorforsker
  +47 90123004

  E-post

  ojensen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Folkerett; Havrett; Internasjonale institusjoner; Legitimitet; Havrett og -politikk i polarområdene; Menneskerettigheter

 • Seniorforsker
  +47 48052768

  E-post

  tjevnaker@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Klima- og energipolitikk; Energimarked; Regulering av strømmarkeder; EU, ACER, Norge; EØS-avtalen; Offentlig politikk og forvaltning; EU-integrasjon; EU-byråer; EUs klimakvotesystem; Kvotehandel

 • Seniorforsker
  +47 90526312

  E-post

  akjorgensen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Fiskeri i Barentshavet; Russisk fiskeriforvaltning 

 • Seniorforsker
  +358 50 530 1665

  E-post

  akorppoo@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Russisk klimapolitikk; Trender innen russiske klimagassutslipp; Russisk energipolitikk; Internasjonale klimaforhandlinger  

 • PhD-stipendiat
  +47 92518517

  E-post

  elamazhapov@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Miljø-, klima- og energisikkerhetspolitikk; Arktisk sikkerhet; Kinas arktispolitikk; Russisk sikkerhetspolitikk

 • Forsker
  +47 99716657

  E-post

  mllarsen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energi- endring og omstilling; Hydrogen; Fornybar energi; Naturressurser; Energisikkerhet og effektivitet; Forretningsstrategi; Politisk økonomi; Innovasjon; Klima- og energipolitikk; Miljøregulering; Bærekraftig havbruk og sjømat
   

 • PhD-stipendiat
  +47 97487413

  E-post

  ehmatthiasen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Klima- og energipolitikk; Bærekraftig forbruk; Energipraksiser; Effekttariffer

 • Seniorforsker
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Russisk olje og gassindustri; Russisk klimapolitikk; Politikk i Arktis; Norsk nordområdepolitikk; Svalbard; Barentshavet; arktisk skipsfart
   

 • Seniorforsker
  +47 97581824

  E-post

  fnilssen@nord.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal handel og markedsføring; Sjømat-/mathandel og markedstilgang; Økonomisk atferd og sosialpsykologi; Institusjonsteori og organisasjonsatferd.

 • Juniorforsker
  +47 46481387

  E-post

  gopsahl@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal klimaregulering og styring; Energi, klima og miljøpolitikk

 • Seniorforsker
  +45 27245917

  E-post

  cprip@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal miljø- og naturressurspolitikk og -lov; Politikk og juss knyttet til beskyttelse av det marine miljøet; Arktisk miljøstyring; Synergier i miljøstyring.

 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  EUs Arktis-politikk; EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk; (arktisk) geopolitikk, blå økonomi, fiskeri og akvakultur; internasjonal havrett. 

 • Seniorforsker
  +47 97690518

  E-post

  krosendal@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Biologisk mangfold; Global miljø- og helsepolitikk; Kunnskapsbasert forvaltning av naturressurser; Fordeling ved bruk av genressurser; Bioprospektering; Akvatiske genressurser; Akvakulturregulering; Naturforvaltningens effekt på utbygging av fornybar energi

 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk sikkerhet; Arktis governance; Forholdet mellom vitenskap og politikk; Arktisk råd

 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonalt miljøsamarbeid og europeisk klima/energipolitikk: EU-institusjoner, land, industrisektorer og EUs rolle i Parisavtalen.

 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821

  E-post

  istensdal@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Kinesisk miljø-, klima-, og energisikkerhetspolitikk; Asiatisk arktisk politikk; Sosiale og politiske konsekvenser av miljøforringelse i Kina.

 • Seniorforsker
  +47 47478351

  E-post

  osstokke@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Global miljøpolitikk; Internasjonale organisasjoner; Institusjoners effektivitet og samspill; Handel og miljø; Internasjonal havpolitikk; Fiskeriforvaltning; Klima- og energispørsmål; Nordområdepolitikk; Antarktispolitikk; Geopolitikk

 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208

  E-post

  kktaranger@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Earth system governance; Internasjonal og nasjonal miljøpolitikk; Klima- og energipolitikk; Miljøetikk (klima- og energirettferdighet); Sosial nettverksanalyse
   

 • Forsker
  +47 97303118

  E-post

  vmvasquez@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Forvaltning av biologisk mangfold og plantegenetiske ressurser for mat og landbruk; Matsikkerhet, bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse; Bønders rettigheter; Frøsikkerhet i sårbare sammenhenger; Landbruk og klimatilpasning

 • Seniorforsker
  +47 47478477

  E-post

  dvidas@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Folkerett; Havrett; Maritime grenser; Havnivåstigning; Anthropocene; Adriaterhavet (havrett og politikk); Antarktistraktaten.

 • Seniorforsker
  +47 92290372

  E-post

  irv@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal politisk økonomi; Vitenskap, teknologi og miljøpolitikk; Industriutvikling og bedrifters politiske rolle; Klimapolitikk; Akvakultur-politikk

 • Seniorforsker
  +47 41277416

  E-post

  jwettestad@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Europeisk klima og energipolitikk; Kvotehandelssystemer globalt, regionalt og nasjonalt; Norsk klima og energipolitikk

 • Juniorforsker
  +47 90707040

  E-post

  inwinther@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk geopolitikk; Internasjonale og regionale organisasjoner

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk geopolitikk og utenrikspolitikk; Norsk utenrikspolitikk; Maritime grenser og konflikter; Maritim ressursforvaltning; Utenrikspolitisk beslutningstaking og IR

Administrativt ansatte

 • Administrasjonsleder
  +47 41045326

  E-post

  clragner@fni.no
  Vis E-post
  ARBEIDSOPPGAVER::

  Overordnet ansvar for administrasjon og økonomi. Sekretær for FNIs styre og råd.

 • Regnskapsleder
  +47 95938161

  E-post

  ahemgren@fni.no
  Vis E-post
  ARBEIDSOPPGAVER:

  Regnskap; Lønn og utbetalinger

 • Husvert
  +47 95107251

  E-post

  bsommerstad@fni.no
  Vis E-post
  ARBEIDSOPPGAVER:

  Resepsjon og sentralbord; Arrangementsansvarlig; Husguide; Bibliotekar; Reisearrangør; Innkjøp

 • Eiendoms- og IT-sjef
  +47 95404930

  E-post

  jdsorensen@fni.no
  Vis E-post
  ARBEIDSOPPGAVER:

  Vedlikehold Polhøgda; Forvaltning av FNIs informasjonssystemer; Foto, video og streaming

 • Kommunikasjonsleder
  +47 97182523

  E-post

  avalberg@fni.no
  Vis E-post
  ARBEIDSOPPGAVER:

  Leder FNIs kommunikasjonsarbeid; Forskningskommunikasjon og -formidling; Nettredaktør; Markedsføring; Arrangement

Masterstudenter

 • Masterstudent
  +47 92948630

  E-post

  rtlong@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Svalbard (Spitsbergen); Arktisk geopolitikk; Miljøpolitikk; Stedets historie

 • Masterstudent
  +47 98110368

  E-post

  abpedersen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  “Grønne-mot-grønne”-konflikter; Vindkraftutbygging; Norsk klima- og miljøpolitikk; Demokratisk innovasjon

 • Masterstudent
  +47 47480680

  E-post

  eesanne@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktispolitikk; Norsk Svalbardpolitikk; Internasjonal marin ressursforvaltning; Norsk utenrikspolitikk.

 • Masterstudent
  +47 45805233

  E-post

  mssimonsen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Indigenous peoples and ethnic minorities in the Arctic; Cultural practise and nature use; Government regulation of nature use; Norwegianization policy

 • Masterstudent
  +47 67111900

  E-post

  ahsmeby@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Klima- og energipolitikk; Olje- og gass industrien; klimarettferdighet

 • Masterstudent
  +47 47131700

  E-post

  ozhang@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Geopolitikk; Energi- og klimapolitikk; Økonomiske aktiviteter i Arktis, med særlig fokus på Kina og India, og deres implikasjoner for Norge.

Gjesteforskere

 • Gjesteforsker
  +47 67111900

  E-post

  tmeyer@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Dyphavets miljøhistorie; Teknologihistorie; Vitenskapshistorie; Planetarisk data; Jordsystemvitenskap og forholdet mellom mennesker og miljø i et historisk perspektiv

logo_footer_fni