Forskere

 • Seniorforsker emeritus
  +47 97073042
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonale regimer og organisasjoner; Klima- og hvalfangstregimer; FN-organer; Institusjonell design og ledelse; Vitenskapspolitiske forhold; Global helsestyring

 • Seniorforsker
  +47 67111900
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energirett; Miljørett; EU-rett; EØS-rett; Naturressursrett; Konkurranserett (statsstøtte); Fornybar energi

 • Seniorforsker
  +1 6123870521
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Sikkerhetsstudier og sikkerhetsstyring; Hybrid krigføring/trusler/gråsone-konflikt; Maritim sikkerhet og ikke-statlige aktører; Privat sikkerhet; Geopolitikk

 • Seniorforsker
  +47 48074508
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energimarkedspolitikk; Institusjonell økonomi; Politisk økonomi; Industriell organisering; Strategisk styring og forvaltning; innovasjonssystemer; politisk analyse av energi, miljø, industri og markedskonkurranse.  

   

 • Seniorforsker
  +47 47477405
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal, komparativ og norsk miljørett; Biodiversitet; Internasjonal handelsrett (WTO); Internasjonal investeringsrett; Generell folkerett; Europarett (EU og EØS); Menneskerettigheter

 • Seniorforsker
  +47 99242512
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Kinas energi- og klimapolitikk (inkl. fornybar energi og EVs); Kinas miljøpolitikk; Kinas interesser og engasjement i Arktis; Kinesisk; Kina i global klima- og miljøstyring; Kinas karbonmarked
   

 • Seniorforsker
  +47 99796020
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal fiskeriforvaltning; Norge og Russland i Barentshavet; Svalbards juridiske og politiske status; Russisk identitet
   

 • PhD-stipendiat
  +47 47620029
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Marin ressursforvaltning; Gruvedrift på havbunnen; Havrett; Arktisk råd og kunnskapsoverføring

 • Seniorforsker
  +47 92016644
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energipolitikk; Klimapolitikk; Kraftsystemet; Omstilling av energisystemer; Elektrifisering; Vindkraft; Konsesjonssystemer; New Zealands klimapolitikk; Klimatilpasning; Karbonfangst og -lagring. 

 • Seniorforsker
  +47 90123004
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Folkerett; Havrett; Internasjonale institusjoner; Legitimitet; Havrett og -politikk i polarområdene; Menneskerettigheter

 • Seniorforsker
  +47 48052768
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Klima- og energipolitikk; Energimarked; Regulering av strømmarkeder; EU, ACER, Norge; EØS-avtalen; Offentlig politikk og forvaltning; EU-integrasjon; EU-byråer; EUs klimakvotesystem; Kvotehandel

 • Seniorforsker
  +358 50 530 1665
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Russisk klimapolitikk; Trender innen russiske klimagassutslipp; Russisk energipolitikk; Internasjonale klimaforhandlinger  

 • PhD-stipendiat
  +47 92518517
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Miljø-, klima- og energisikkerhetspolitikk; Arktisk sikkerhet; Kinas arktispolitikk; Russisk sikkerhetspolitikk

 • Forsker
  +47 99716657
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energi- endring og omstilling; Hydrogen; Fornybar energi; Naturressurser; Energisikkerhet og effektivitet; Forretningsstrategi; Politisk økonomi; Innovasjon; Klima- og energipolitikk; Miljøregulering; Bærekraftig havbruk og sjømat
   

 • Seniorforsker
  +47 92696167
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Russisk olje og gassindustri; Russisk klimapolitikk; Politikk i Arktis; Norsk nordområdepolitikk; Svalbard; Barentshavet; arktisk skipsfart
   

 • Juniorforsker
  +47 46481387
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal klimaregulering og styring; Energi, klima og miljøpolitikk

 • Seniorforsker
  +47 47476508
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal miljø- og naturressurspolitikk og -lov; Politikk og juss knyttet til beskyttelse av det marine miljøet; Arktisk miljøstyring; Synergier i miljøstyring.

 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737
  FORSKNINGSINTERESSER:

  EUs Arktis-politikk; EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk; (arktisk) geopolitikk, blå økonomi, fiskeri og akvakultur; internasjonal havrett. 

 • Seniorforsker
  +47 97690518
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Biologisk mangfold; Global miljø- og helsepolitikk; Kunnskapsbasert forvaltning av naturressurser; Fordeling ved bruk av genressurser; Bioprospektering; Akvatiske genressurser; Akvakulturregulering; Naturforvaltningens effekt på utbygging av fornybar energi

 • Seniorforsker
  +47 90021931
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk sikkerhet; Arktis governance; Forholdet mellom vitenskap og politikk; Arktisk råd

 • Seniorforsker
  +47 46221706
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energirett ; EU/EØS-rett; Nettverkskoder og retningslinjer; Regulering av elektrisitetsmarked; Energiunionen; Utenlandskabler; ACER; Klima- og energipolitikk; Utvikling og drift av overføringsnettverk; Konkurranserett 

 • Juniorforsker
  +47 67111900/ 941 47 947
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Sikkerhet i Arktis, geopolitikk og geostrategi, norsk utenrikspolitikk, Kina på Grønland, Svalbard, fiskeriforvaltning i Barentshavet, sikkerhetsstudier

 • Seniorforsker
  +47 97168296
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonalt miljøsamarbeid og europeisk klima/energipolitikk: EU-institusjoner, land, industrisektorer og EUs rolle i Parisavtalen.

 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Kinesisk miljø-, klima-, og energisikkerhetspolitikk; Asiatisk arktisk politikk; Sosiale og politiske konsekvenser av miljøforringelse i Kina.

 • Seniorforsker
  +47 47478351
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Global miljøpolitikk; Internasjonale organisasjoner; Institusjoners effektivitet og samspill; Handel og miljø; Internasjonal havpolitikk; Fiskeriforvaltning; Klima- og energispørsmål; Nordområdepolitikk; Antarktispolitikk; Geopolitikk

 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Earth system governance; Internasjonal og nasjonal miljøpolitikk; Klima- og energipolitikk; Miljøetikk (klima- og energirettferdighet); Sosial nettverksanalyse
   

 • Forsker
  +47 97303118
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Forvaltning av biologisk mangfold og plantegenetiske ressurser for mat og landbruk; Matsikkerhet, bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse; Bønders rettigheter; Frøsikkerhet i sårbare sammenhenger; Landbruk og klimatilpasning

 • Seniorforsker
  +47 47478477
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Folkerett; Havrett; Maritime grenser; Havnivåstigning; Anthropocene; Adriaterhavet (havrett og politikk); Antarktistraktaten.

 • Seniorforsker
  +47 92290372
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal politisk økonomi; Vitenskap, teknologi og miljøpolitikk; Industriutvikling og bedrifters politiske rolle; Klimapolitikk; Akvakultur-politikk

 • Seniorforsker
  +47 41277416
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Europeisk klima og energipolitikk; Kvotehandelssystemer globalt, regionalt og nasjonalt; Norsk klima og energipolitikk

 • Seniorforsker
  +47 47330349
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk geopolitikk og utenrikspolitikk; Norsk utenrikspolitikk; Maritime grenser og konflikter; Maritim ressursforvaltning; Utenrikspolitisk beslutningstaking og IR