Forskere

 • Forsker
  +47 97892081

  E-post

  sandreeva@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Samspillet mellom vitenskap og politikk; Arktisk Råd; Russisk klimaforskning

   

 • Seniorforsker emeritus
  +47 97073042

  E-post

  sandresen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonale regimer og organisasjoner; Klima- og hvalfangstregimer; FN-organer; Institusjonell design og ledelse; Vitenskapspolitiske forhold; Global helsestyring

 • Seniorforsker
  +47 67111900

  E-post

  cbanet@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energirett; Miljørett; EU-rett; EØS-rett; Naturressursrett; Konkurranserett (statsstøtte); Fornybar energi

 • Seniorforsker
  +1 6123870521

  E-post

  pcullen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Sikkerhetsstudier og sikkerhetsstyring; Hybrid krigføring/trusler/gråsone-konflikt; Maritim sikkerhet og ikke-statlige aktører; Privat sikkerhet; Geopolitikk

 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energimarkedspolitikk; Institusjonell økonomi; Politisk økonomi; Industriell organisering; Strategisk styring og forvaltning; innovasjonssystemer; politisk analyse av energi, miljø, industri og markedskonkurranse.  

   

 • Seniorforsker
  +47 47477405

  E-post

  okfauchald@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal, komparativ og norsk miljørett; Biodiversitet; Internasjonal handelsrett (WTO); Internasjonal investeringsrett; Generell folkerett; Europarett (EU og EØS); Menneskerettigheter

 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Kinas energi- og klimapolitikk (inkl. fornybar energi og EVs); Kinas miljøpolitikk; Kinas interesser og engasjement i Arktis; Kinesisk; Kina i global klima- og miljøstyring; Kinas karbonmarked
   

 • Seniorforsker
  +47 99796020

  E-post

  ghonneland@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal fiskeriforvaltning; Norge og Russland i Barentshavet; Svalbards juridiske og politiske status; Russisk identitet
   

 • PhD-stipendiat
  +47 47620029

  E-post

  ishvinden@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Marin ressursforvaltning; Gruvedrift på havbunnen; Havrett; Arktisk råd og kunnskapsoverføring

 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energipolitikk; Klimapolitikk; Kraftsystemet; Omstilling av energisystemer; Elektrifisering; Vindkraft; Konsesjonssystemer; New Zealands klimapolitikk; Klimatilpasning; Karbonfangst og -lagring. 

 • Seniorforsker
  +47 90123004

  E-post

  ojensen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Folkerett; Havrett; Internasjonale institusjoner; Legitimitet; Havrett og -politikk i polarområdene; Menneskerettigheter

 • Seniorforsker
  +47 48052768

  E-post

  tjevnaker@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Klima- og energipolitikk; Energimarked; Regulering av strømmarkeder; EU, ACER, Norge; EØS-avtalen; Offentlig politikk og forvaltning; EU-integrasjon; EU-byråer; EUs klimakvotesystem; Kvotehandel

 • Seniorforsker
  +47 90526312

  E-post

  akjorgensen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Fiskeri i Barentshavet; Russisk fiskeriforvaltning 

 • Seniorforsker
  +358 50 530 1665

  E-post

  akorppoo@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Russisk klimapolitikk; Trender innen russiske klimagassutslipp; Russisk energipolitikk; Internasjonale klimaforhandlinger  

 • PhD-stipendiat
  +47 92518517

  E-post

  elamazhapov@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Miljø-, klima- og energisikkerhetspolitikk; Arktisk sikkerhet; Kinas arktispolitikk; Russisk sikkerhetspolitikk

 • Forsker
  +47 99716657

  E-post

  mllarsen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energi- endring og omstilling; Hydrogen; Fornybar energi; Naturressurser; Energisikkerhet og effektivitet; Forretningsstrategi; Politisk økonomi; Innovasjon; Klima- og energipolitikk; Miljøregulering; Bærekraftig havbruk og sjømat
   

 • PhD-stipendiat
  +47 97487413

  E-post

  ehmatthiasen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Klima- og energipolitikk; Bærekraftig forbruk; Energipraksiser; Effekttariffer

 • Seniorforsker
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Russisk olje og gassindustri; Russisk klimapolitikk; Politikk i Arktis; Norsk nordområdepolitikk; Svalbard; Barentshavet; arktisk skipsfart
   

 • Seniorforsker
  +47 97581824

  E-post

  fnilssen@nord.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal handel og markedsføring; Sjømat-/mathandel og markedstilgang; Økonomisk atferd og sosialpsykologi; Institusjonsteori og organisasjonsatferd.

 • Juniorforsker
  +47 46481387

  E-post

  gopsahl@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal klimaregulering og styring; Energi, klima og miljøpolitikk

 • Seniorforsker
  +47 47476508

  E-post

  cprip@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal miljø- og naturressurspolitikk og -lov; Politikk og juss knyttet til beskyttelse av det marine miljøet; Arktisk miljøstyring; Synergier i miljøstyring.

 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  EUs Arktis-politikk; EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk; (arktisk) geopolitikk, blå økonomi, fiskeri og akvakultur; internasjonal havrett. 

 • Seniorforsker
  +47 97690518

  E-post

  krosendal@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Biologisk mangfold; Global miljø- og helsepolitikk; Kunnskapsbasert forvaltning av naturressurser; Fordeling ved bruk av genressurser; Bioprospektering; Akvatiske genressurser; Akvakulturregulering; Naturforvaltningens effekt på utbygging av fornybar energi

 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk sikkerhet; Arktis governance; Forholdet mellom vitenskap og politikk; Arktisk råd

 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonalt miljøsamarbeid og europeisk klima/energipolitikk: EU-institusjoner, land, industrisektorer og EUs rolle i Parisavtalen.

 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821

  E-post

  istensdal@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Kinesisk miljø-, klima-, og energisikkerhetspolitikk; Asiatisk arktisk politikk; Sosiale og politiske konsekvenser av miljøforringelse i Kina.

 • Seniorforsker
  +47 47478351

  E-post

  osstokke@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Global miljøpolitikk; Internasjonale organisasjoner; Institusjoners effektivitet og samspill; Handel og miljø; Internasjonal havpolitikk; Fiskeriforvaltning; Klima- og energispørsmål; Nordområdepolitikk; Antarktispolitikk; Geopolitikk

 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208

  E-post

  kktaranger@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Earth system governance; Internasjonal og nasjonal miljøpolitikk; Klima- og energipolitikk; Miljøetikk (klima- og energirettferdighet); Sosial nettverksanalyse
   

 • Forsker
  +47 97303118

  E-post

  vmvasquez@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Forvaltning av biologisk mangfold og plantegenetiske ressurser for mat og landbruk; Matsikkerhet, bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse; Bønders rettigheter; Frøsikkerhet i sårbare sammenhenger; Landbruk og klimatilpasning

 • Seniorforsker
  +47 47478477

  E-post

  dvidas@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Folkerett; Havrett; Maritime grenser; Havnivåstigning; Anthropocene; Adriaterhavet (havrett og politikk); Antarktistraktaten.

 • Seniorforsker
  +47 92290372

  E-post

  irv@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal politisk økonomi; Vitenskap, teknologi og miljøpolitikk; Industriutvikling og bedrifters politiske rolle; Klimapolitikk; Akvakultur-politikk

 • Seniorforsker
  +47 41277416

  E-post

  jwettestad@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Europeisk klima og energipolitikk; Kvotehandelssystemer globalt, regionalt og nasjonalt; Norsk klima og energipolitikk

 • Juniorforsker
  +47 90707040

  E-post

  inwinther@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk geopolitikk; Internasjonale og regionale organisasjoner

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk geopolitikk og utenrikspolitikk; Norsk utenrikspolitikk; Maritime grenser og konflikter; Maritim ressursforvaltning; Utenrikspolitisk beslutningstaking og IR