Global miljøpolitikk og miljørett. Klode i mørke. Foto: Vimal S på Unsplash.
  • Internasjonalt miljøsamarbeid  
  • Global miljøstyring  
  • Internasjonal miljørett og -avtaleverk  
  • FNs miljøorganers effektivitet 
  • Bånd mellom internasjonale miljøavtaler 
  • Teoretiske studier: regimeteori, institusjonell design og -effektivitet 


På FNI forsker vi på internasjonalt miljøsamarbeid, -avtaleverk og miljørett, innenfor og utenfor rammen av FN. FNI jobber med empiriske, teoretiske og rettslige studier av global styring med et særlig fokus på miljøspørsmål.  

Mange av FNIs empiriske studier handler om FN og dets miljøorganer, og FNs nøkkelrolle i global miljøstyring som arena og aktør. Hvordan bidrar FN-systemet til effektiviteten i global styring, og hvordan kan det forbedres? Vi studerer ulike internasjonale miljøavtaler og viktige aktørers roller og posisjoner i miljøregimene.  

I våre teoretiske studier benytter vi i stor grad regimeteori for å analysere hvordan avtaler, konvensjoner og regimer skapes og utvikler seg, og hva som påvirker dem. Et annet viktig aspekt er å undersøke hvordan de fungerer: hva slags institusjonell design gjør regimer effektive? 

I våre juridiske studier forsker vi på traktater og beslutninger som utgjør institusjonenes rettslige grunnlag og deres formelle fullmakter. Slike studier vurderer også staters rettigheter og plikter under de respektive internasjonale avtalene. Er institusjonene, prosedyrene og regler utformet slik at konflikter unngås og synergier forbedres?  

FORSKERE

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer