Tema: Bærekraft i oppdrettsbransjen 

Stikkord: Lakselus, lakseoppdrett, miljøvennlig fiskeoppdrett,  

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad nye reguleringer og forvaltningstiltak bidrar til miljømessig bærekraft i norsk fiskeoppdrett.  

Prosjektet bruker forekomsten av lakselus som en sentral indikator for bærekraft, men søker i tillegg å kartlegge og drøfte andre indikatorer, som tetthet og arealbruk, utslipp av næringssalter, miljøgifter, og andre sekreter i fiskekloakken. Blant forvaltningstiltak og reguleringer i prosjektets fokus er grenser for lakselus i oppdrettsanlegg, trafikklyssystemet, utviklingstillatelser, bunnundersøkelser, miljøovervåkninger, og havbruksfondet.  

Prosjektet analyserer hvordan nye reguleringer virker sammen med eksisterende regelverk og forvaltning, og i hvilken grad de bidrar til å fremme og/eller hemme miljømessig bærekraft og innovasjon av både genetisk og teknologisk type.  

Vi vil analysere måloppnåelse, blant annet ved å studere  

  • effekten av regulatoriske virkemidler på lusetilstanden i oppdrettsanleggene,  

  • på risikoen for lakselusindusert villfiskdødelighet,  

  • på den generelle miljøtilstanden og fjordøkosystemene, og  

  • ved å bidra til utvikling og kommersialisering av radikal innovasjon som kan løse miljøutfordringene.  

Prosjektet vil sammenligne bærekraft i ulike produksjonsområder under trafikklyssystemet, både ved bruk av større sett med statistiske data på utvalgte miljøindikatorer (som lus og andre utslipp) og gjennom dybdestudier i utvalgte områder. Med dette som utgangspunkt søker prosjektet å forklare forskjeller i miljømessig bærekraft mellom ulike områder, samt evaluere hvordan forvaltningen kan forbedres for å sikre en mer miljømessig bærekraftig fiskeproduksjon i Norge. 


Prosjektperiode: 2019-2023

FNI PROSJEKTLEDER

FNI DELTAKERE

PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
  • Norges Forskningsråd (HAVBRUK2-programmet)

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer