Arctic Frontiers er Norges største konferanse som ser på Arktis og nordområdene. Konferansen skal både vise frem norske interesser og norsk lederskap i Arktis, samtidig som den gir anledning til å sette agendaen for de viktigste temaene i nord. Dette gjelder alt fra geopolitikk til økonomisk utvikling og klima.

– FNI spiller en helt sentral rolle i både norske og internasjonale diskusjoner om Arktis. Flere tiår med nordområdesatsing har gjort at norske forskere, spesielt FNIs 10-15 Arktis-eksperter, som helt i tet internasjonalt, sier seniorforsker Andreas Østhagen ved FNI. 

– På konferanser som Arctic Frontiers møter vi kollegaer fra Harvard og Oxford, fra Bejing og Delhi, for å sikre at vår kunnskap om regionen forblir verdensledende. Samtidig handler disse konferansene både om posisjonering og synlighet: vi vil vise at vi er så flinke som vi sier vi er, legger han til. 

Geopolitisk spenning og arktisk samarbeid

Blant samtalene der FNI bidrar er arrangementer som handler om Arktisk Råds utfordringer i en tid med stor geopolitisk spenning. Tirsdag kveld inviterer vi til uformell pubkveld med blant andre utenriksminister Espen Barth Eide. 

Videre bidrar vi til å analysere nordisk samarbeid i et skiftende arktisk landskap, med fokus på politikk, økonomi og sikkerhet. Vi er med å vurdere hva slags betydning havrettstraktaten har for arktisk styring, og vi diskuterer hva slags globale strømninger som påvirker Arktis, når stadig flere ikke-artiske land viser interesse for regionen. I en annen diskusjon bidrar vi til å forklare utviklingen inne i Russland i lys av krigen i Ukraina. Seniorforsker ved FNI Andreas Raspotnik er nok en gang vert på hovedscenen gjennom hele konferansen.

FNI står for eller bidrar i disse arrangementene: 

Mandag, 29. januar, 11:00 - 12:30

Mennesker og teknologi i Arktis

Sted: Driv Bar
Arrangører: YATA Tromsø med Arctic Frontiers
Samtale om klimasikkerhet med FNIs Serafima Andreeva og UiTs Gunhild Hoogensen Gjørv.

---

Mandag, 29. januar, 13:30 - 15:00

Arktisk vitenskap i krisetid

Sted: The Edge: Rom Arbeidskontoret 1 & 2
Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt

Innledere:
• Key note: Oran Young, professor emeritus, University of California
• Svein Vigeland Rottem, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
• Rolf Rødven, daglig leder, Arktisk overvåkings- og vurderingsprogram (AMAP)
• Camilla Brekke, direktør, Norsk Polarinstitutt
• Sofie Løchen Smedsrud, rådgiver, Norges Forskningsråd

Ordstyrer:
• Malgorzata Smieszek-Rice, forsker, UiT Norges arktiske universitet

Siden 1996 har Arktisk råd vært det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål. På dette arrangementet diskuterer vi effekten av krigen i Ukraina på Arktisk råds vitenskapelige rolle, og bredere arktiske internasjonale vitenskapelige samarbeid. Vi drøfter Arktisk råds arbeid med klima, forurensende stoffer som svart karbon, metan, kvikksølv, deres internasjonale dimensjoner, og virkningen av pausen i samarbeidet med Russland på arktisk vitenskap og på ACs troverdighet. 

---

Mandag 29. januar, 13:30 - 15:00

Kan traktaten om det åpne hav kurere arktisk styring?

Sted: The Edge: Rom Importkompaniet
Arrangør: Universitetet i Tromsø Norsk senter for havrett (NCLOS)

Talere:
• Vito De Lucia, Professor, UiT
• Gunnar Sander, Seniorforsker, NIVA
• Christian Prip, Seniorforsker, FNI
• Mario Acquarone, Nestleder, AMAP

I dette arrangementet snakker forskere de mulige virkningene av den nylig vedtatte High Seas Treaty for Arctic Governance med fokus på Central Arctic Ocean (CAO). Vi snakker om traktatens potensial i etableringen av marine beskyttede områder, fastsettelsen av regler for miljøkonsekvensvurderinger og omforming av CAOs styringsrammeverk. Hvordan kan traktaten bidra til at vi tilpasser menneskelige aktiviteter i arktiske farvann med en økosystembasert tilnærming? Diskusjonen retter søkelys mot traktatens rolle i områdebasert forvaltning, miljøkonsekvensvurderinger og samspill med andre relevante institusjoner og regimer.

---

Mandag 29. januar, 17:30 - 19:00

Fremtiden for nordisk samarbeid: Internasjonalt, regionalt og lokalt

Sted: The Edge: Rom Arbeidskontoret 1 & 2
Arrangører: Fridtjof Nansens Institutt, Troms fylke og Tromsø kommune
Norden er i endring. Samarbeidet mellom de fem nordiske statene, så vel som mellom nordiske regioner og samfunn, drives av klimatiske, politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige aspekter. Dette er spesielt fremtredende i Arktis. De nordiske landene er ikke alltid en samstemte, og potensialet for samarbeid blir ikke alltid utnyttet.
Dette arrangementet vil se på hvordan nordiske aktører både på nasjonalt og lokalt nivå engasjerer seg i politisk, økonomisk og forsvarssamarbeid, og hva disse trendene betyr for arktisk (geo)politikk og styring. Vi vil også se på initiativer som er tatt på lokalt og regionalt nivå knyttet til de nasjonale prioriteringene for nordisk samarbeid. Til slutt vil vi spekulere litt rundt fremtiden for nordisk samarbeid.

Program:

I. Internasjonalt samarbeid
• Rune Andersen, Sjef, Fellesoperativt hovedkvarter, Forsvaret
• Maria Varteressian, Statssekretær, Utenriksdepartementet (AP)
• Patti Bruns, Generalsekretær, Arktisk ordførerforum
• Karen Ellemann, Generalsekretær, Nordisk ministerråd

Ordstyrer:
• Andreas Østhagen, Fridtjof Nansens Institutt og Nord universitet

II. Regionalt og lokalt samarbeid

• Kristina Torbergsen, Leder for Fylkesrådet, Troms fylke
• Gunnar Wilhelmsen, Ordfører i Tromsø
• Mika Riipi, Fylkesmann for Regionrådet i Lappland
• Glenn Berggård, Nestleder for Eksekutivkomiteen, Norrbotten
Ordstyrer:
• Kirsti Methi, Tromsø kommune

---

Tirsdag, 30. januar, 09:00 - 10:30

Russland holder tritt

Sted: The Edge: Rom Arbeidskontoret 2
Arrangører: UiT Norges arktiske universitet og Fridtjof Nansens Institutt

Talere:
• Geir Hønneland, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
• Arild Moe, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
• Kari Aga Myklebost, Professor, UiT Norges arktiske universitet
• Georgii Chentemirov, Barents Observer

Ordstyrer:
• Thomas Nielsen, Barents Observer

Russland er mindre tilsteder i vestlige konferanser som Arctic Frontiers. Derfor vil dette panelet ta for seg aktuelle utviklinger i Nordvest-Russland, med vekt på deres betydning for Norge. 
Vi diskuterer statusen for og fremtiden til norsk-russisk fiskerisamarbeid i Barentshavet, et samarbeid som er viktig for begge parter, og se på Murmansks rolle i russisk LNG-industri, og de potensielle effektene av sanksjonene mot russisk LNG. 

Sesjonen vil også se på hva krigen mot Ukraina har å si når vi vet det skjer dype sosiale, økonomiske og politiske endringene i nordvest-russiske byer som Arkhangelsk, Petrozavodsk og Murmansk. Innsikt i de lokale konsekvensene av krigen, skiftende økonomiske dynamikker, og den nåværende oppfatningen av Norge i disse regionene vil være en viktig del av diskusjonen.

---

Tirsdag, 30. januar, 11:00 - 12:30

Lansering av EUs nye program for arktisk urbant og regionalt samarbeid

Sted: The Edge: Rom Importkompaniet
Arrangør: Europakommisjonen – Tjeneste for utenrikspolitiske instrumenter

Medvirkende:
• Andreas Raspotnik, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
• Clara Ganslandt, EU Spesialutsending til Arktis, EEAS
• Irène Mingasson, Avdelingsleder DEVCO, Europakommisjonen
• Miguel Roncero, DG MARE, Europakommisjonen
• Patti Bruns, Generalsekretær, Arktisk Ordførerforum
• Carina Sammeli, Ordfører i Luleå
• Rebecca Alty, Ordfører i Yellowknife, Canada

I denne sesjonen presenters det EU-støttede programmet for Arktiske, urbane og regionale samarbeid (AURC). Programmet fremmer samarbeid mellom arktiske lokale og regionale myndigheter, samfunn og organisasjoner, i tråd med bredere EU-arktiske initiativer og Arktisk Ordførerforum. Det er et nytt tiltak som gjør det mulig for 15 lokale forvaltningsorganer fra EU- og ikke-EU arktiske land å engasjere seg i læring på likemannsnivå om bærekraftig urban og regional utvikling. Innlederne diskuterer utfordringene med bærekraftig urban utvikling og fordelene med samarbeid. 

---

Tirsdag, 30. januar, 17:30 - 19:00

Et Globalt Arktis: Navigering i den Nye Virkeligheten

Sted: The Edge: Rom Arbeidskontoret 2
Arrangører: Nord Universitet. Medarrangør: Fridtjof Nansens Institutt

Etter tiår med fredelig sameksistens blant de åtte arktiske landene, påvirkes Arktis i økende grad av verdens problemer. Klimaendringer skjer raskere i Arktis enn andre steder. Ikke-arktiske aktører ser nordover. Rivalisering som kommer fra andre steder siver inn i Arktis.

Den første bølgen av global arktisk interesse kulminerte i 2013 med at Kina, India, Italia, Japan, Singapore og Sør-Korea oppnådde observatørstatus i Arktisk råd. I 2019 kritiserte USAs utenriksminister Pompeo Russland og Kina under Arktisk råds møte i Kiruna, noe som tydet på at rivaliseringen mellom USA og Kina ble utvidet til Arktis. Russlands invasjon av Ukraina i 2022 satte Arktisk råd i fare, og fikk Finland og Sverige til å søke NATO-medlemskap. Russlands foreslåtte BRICS-forskningsstasjon på Svalbard i 2023 åpner opp for flere ikke-arktiske land for å øke deres tilstedeværelse. 

På dette arrangementet diskuterer vi hvordan ytre interesser spiller seg ut i Arktis, hvem de ikke-arktiske aktørene er, og hvordan de Arktiske 8 bør svare på disse nye realitetene. Er et samlet svar i det hele tatt mulig?

Talere:

• Acquino Vimal, Indias ambassadør til Norge
• Dr. Dominik Mutter, Direktør for Sikkerhetspolitikk ved det Tyske Utenriksdepartementet
• Marie-Anne Coninsx, Tidligere diplomat og Senior Associate Fellow, Egmont Instituttet
• Gørild Heggelund, Forskningsprofessor, Fridtjof Nansens Institutt
• Andreas Raspotnik, Seniorforsker, Nord Universitet
• Bård Ludvig Torheim, Medlem av Norges Storting, Høyre

Moderator:
• Iselin Stensdal, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

---


Tirsdag, 30. januar, 19:00 – 20:30

Arktisk Geopolitisk Pubinar

Sted: Direksjonen, Mack Brygghus, Storgata 4, Tromsø
Arrangører: Fridtjof Nansens Institutt og UiT Norges arktiske universitet

En pub-samtale med ledende Arktis-folk om nåværende geopolitiske utfordringer i nord, og hvordan løse dem. 

Vi ser på utfordringene de arktiske stater står overfor når de må håndtere økt spenning fra Russland, og interesse fra ikke-arktiske aktører. Videre vil vi diskutere hvordan økt samarbeid mellom arktiske land kan lette presset.

Talere:
• Espen Barth Eide, Norges utenriksminister
• Stéphane Dion, Spesialutsending til EU og tidligere utenriksminister, Canada
• Karen Ellemann, Generalsekretær for Nordisk Ministerråd

Samtalen ledes av:
• Mike Sfraga, Leder, USAs Arktiske Forskningskommisjon & Leder for Polar Institute, Wilson Center

Ansvarlig:
• Andreas Østhagen, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt og Nord Universitet
Åpent for publikum, begrenset plass

Sted: Mack Brygghus, Direksjonen, Tromsø
Arrangører: Fridtjof Nansens Institutt & UiT: Norges arktiske universitet

---

Onsdag, 1. februar, 16:00 - 17:30

Arktisk råd i en æra av geopolitisk usikkerhet: Utdeling av Mohn-prisen

The Edge: Rom Arbeidskontoret 2

Medvirkende:
• Hovedtaler: Oran Young, Professor Emeritus, University of California
• Hans Kristian Hernes, UiT
• Svein Vigeland Rottem, FNI

Siden februar 2022 har Arktisk råds fremtid vært usikker, spesielt med tanke på dets vitenskapelige og miljømessige rolle midt i rask klimaendring. Forestillingen om arktisk eksepsjonalisme, som sier noe om at regionen slipper unna globale bekymringer rundt sikkerhet, utfordres av anstrengte forhold mellom Russland og Vesten og NATOs vekst i Arktis. Dette skiftet gjør at ressurskappløp og tilgang til arktiske farvann får økt oppmerksomhet globalt, noe som endrer arktisk geopolitikk. 

Paneldiskusjonen faller sammen med utdelingen av Mohn-prisen, som i år tildeles Oran Young, professor emeritus ved University of California. 
 

AF logo