Bærekraftig forvaltning av kystområder: Lokalisering av lakseoppdrettsanlegg og miljøstatus (LOCATION)

I dette prosjektet ser vi på det kompliserte beslutningssystemet for hvor man skal plassere oppdrettsanlegg i norske kystområder, og hvordan beslutningene om lokalisering av akvakultur stemmer overens med målene om økt miljømessig bærekraft.

Prosjektet vil generere ny kunnskap om hvordan politiske, samfunnsøkonomiske, institusjonelle og juridiske faktorer fører til regionale forskjeller i beslutningsutfall og forklarer variasjonen i samsvar mellom miljømessig bærekraft og lokalisering av anlegg på tvers av kommuner og fylker.

Lakseoppdrett er en svært lønnsom næring som spiller en viktig rolle i kystsamfunnene. Imidlertid står næringen overfor pågående miljøproblemer. Det er allerede utført betydelig forskning på det sentrale forvaltningssystemet og de politiske virkemidlene som er i bruk. Disse virkemidlene, inkludert trafikklyssystemet (TLS) og lisenser (for utvikling, grønn, og stamfisk), er også tydelig formulert og implementert.

Likevel er miljøproblemene knyttet til lakseoppdrett ofte lokale, noe som også har en hemmende effekt på næringens vekst. Kommunene spiller en hovedrolle når det gjelder å ta beslutninger om lokalisering av oppdrettsanlegg langs kysten, i henhold til Plan- og bygningsloven. Derfor er det behov for mer inngående kunnskap om hva som påvirker lokale holdninger til akvakultur. Dette er temaet for prosjektet: Hvordan påvirker lokalitetsbeslutningene miljøstatus, og hvilke faktorer påvirker selve beslutningene?

Vi har to hovedmål i prosjektet:
i) Å forklare variasjonen i lokalitetsbeslutninger og
ii) Å analysere hvordan disse beslutningene forholder seg til miljøstatus. Lokalitetsbeslutninger tar tre forskjellige former: kommunale beslutninger om arealbruksplaner, dispensasjoner fra eksisterende arealbruksplaner og økning i tillatt biomasse (MTB) på eksisterende lokaliteter eller opprettelse av nye lokaliteter innenfor eksisterende arealbruksplaner.

For å studere variasjon over tid tar vi utgangspunkt i 2012 som referanseår. Vi vil undersøke faktorer knyttet til interesser og organisasjon som potensielle forklaringer på variasjon i lokalitetsbeslutninger. Deretter vil vi analysere sammenhengen mellom lokalitetsbeslutninger og miljøstatus.

Prosjektperiode: 2023-2027

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 97690518

  E-post

  krosendal@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Kommunikasjonsleder
  +47 97182523

  E-post

  avalberg@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92290372

  E-post

  irv@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 99716657

  E-post

  mllarsen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47477405

  E-post

  okfauchald@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
 • Vestland fylke
 • Alta kommune
 • Frøya kommune
 • Mattilsynet
 • MOWI ASA
 • Grieg Seafood
 • Naturvernforbundet
 • Nofima

 

PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd