Lakseoppdrett er Norges nest største eksportnæring, og har stor betydning ikke bare for oppdrettskommunene, men for norsk økonomi. Næringen har fått mye kritikk fordi den kan ha negativ miljøpåvirkning på kystområdene våre.  

I det NFR-finansierte prosjektet har FNI fått med seg myndighetsaktører som Mattilsynet, Vestland fylkeskommune, oppdrettskommuner som Alta og Frøya, samt de store oppdrettsselskapene MOWI og Grieg Seafood, som begge stiller med representanter fra sine nordnorske avdelinger. Nofima er med som forskningspartner, og fra sivilsamfunnet er Naturvernforbundet med. FNI stiller med fem seniorforskere, en doktorgradsstipendiat, samt kommunikasjonsavdelingen.  

Les mer om prosjektet LOCATION her.

Prosjektleder Kristin Rosendal har jobbet med forskning om havbruk gjennom en årrekke i samarbeid med Nofima og nå ser frem til å dykke dypere ned i merdene. – Dette er innfløkte saker, men vi ønsker nettopp å være med på å rydde i en vanskelig materie gjennom dette prosjektet, sier hun engasjert.  

Deltakerne på oppstartsmøtet.

Kunnskapsbasert politikk 

Knut Krokstrand er MOWIs miljø- og myndighetskontakt i vår Region Nord. Han ser på LOCATION som et svært spennende prosjekt som skiller seg ut. – Jeg får stort sett ukentlig henvendelser om å bidra inn i ulike små eller store forskningsprosjekter, sier nesten alltid sier nei og må prioritere disse ned, sier han. – Prosjektet er ambisiøst, men her ønsker vi å bidra med vårt erfaringsgrunnlag. Ønsket er at vi i framtida kan få kunnskapsbaserte avgjørelser fra myndigheter og politikere.  

Forskingsprosjektet skal se på hva miljøfaktorer har å si for tildeling av nye lokasjoner for oppdrett. De henter inn og systematiserer mange ulike typer miljødata og vil lage en portal der hvem som helst kan skaffe seg oversikt.  

Aktørene i forskningsprosjektet LOCATION synes enige om en problembeskrivelse der aktørene i oppdrettsnæringa i dag må forholde seg til et lappeteppe av reguleringer, der mange ulike sektormyndigheter skal ivareta ulike interesser og perspektiver.  

Prosjektet ser også på jussens aspekter og bremseklosser. I møtet var det parter med ulike tilnærminger. – Skal man følge lovgivningen slik den formelt er utformet, kreves det i mange tilfeller en reguleringsplan og konsekvensutredning når man beslutter hvor oppdrettsanlegg skal plasseres. Det skjer ikke i dag, sier jussprofessor og FNI-forsker Ole Kristian Fauchald. – Regelverket har i mange saker vært praktisert feil.  

Prosjektmedarbeiderne ser på dilemmaet mellom å lage en enkel og standardisert forvaltning versus å ta vare på fleksibiliteten for oppdrettsprosjektene. – Bransjen ønsker seg større forutsigbarhet, sier Roger Pedersen fra Grieg Seadfood.

- Naturen også trenger forutsigbarhet, ikke bare næringslivet, for eksempel villaksen og torsken må vite at den kan komme seg til den vante gyteplassen, påpekte Per Erik Schulze fra Naturvernforbundet. 

Et sted med sårbar natur, tydelige naboer eller en vanskelig geografi kan hindre ny utbygging. Forskerne spør seg nå hva som bestemmer hvor et nytt oppdrettsanlegg blir anlagt. Er det naturhensyn som spiller den største rollen? Blir det optimale stedet valgt, eller lander man på lokasjoner der fraværet av interessekonflikter er størst?  

 

Alta stiller sterkt 

Alta-delegasjonen i LOCATION

Fra Alta stilte både den nye næringssjefen Tron Møller Natland og myndighetskontakt for Grieg Seafoods, Roger Pedersen. Natland er fersk i rollen og hadde lærerike dager. Pedersen har ikke bare jobbet lenge i næringa, men har mange år som miljørådgiver i Alta kommune bak seg. Han øste av sin erfaring, og diskuterte villig med de andre møtedeltakerne. Pedersen formidler engasjert om hvor utrolig viktig villaksen er for ethvert menneske i Alta. – Når vi snakker om vekst i vår bransje, kan man skille mellom to typer. Skal vi vokse på den lokasjonen vi allerede har, eller skal vi vokse på nye steder – steder som kanskje er bedre for alle, påpeker han.  

Natland håper prosjektet vil gi Alta kommune økt kunnskapen om næringen, samt dens utfordringer og muligheter. – Det blir interessant å bli bedre kjent med de ulike sektormyndighetene, sier han.