Kulutizga munthazi mbuto za mbewu na chakurya m’Malawi: Ntchito za nyumba zakusungilamo mbuto za ku muzi ('Improving Seed and Food Security in Malawi: The Role of Community Seed Banks')

FNI Policy Brief 2/2022. Lysaker, Fridtjof Nansen Institute,  June 2022, 9 p. Translation into Tumbuka of the English original.

Fundo Zikuluzikulu:

 • Balimi bachoko bachoko bakudalira kulima mbeu zakupambana pambana za lokolo. Kulima mitundu yambeu yakupambapambana yikovwira balimi kupulumuka kumasuzgo awo ghakwiza nakusintha kwanyengo kweniso kukwaniliska  magulu ghose ghakukhumbikwa pa chakurya.
   
 • Nanagwuli vili nthena, mbuto ya mbeu za lokolo kanandi zikusoba muvigawo vinandi ndiposo nizichoko izo zikusangika. Mbeu zakale zinandi zilikusowa ndipo zakukhala zikulutilira kusowa.
   
 • KuMalawi, malamulo gha boma ghambuto ghali kusazgilapo kusoba kwa mbeu zamwaka chifuka ghakudidimizgapo yayi kukhumbikwa kwa mbeu za lokolo pachakurya kweniso pakukwaniliska magulu 6 ghachakurya.
   
 • Nyumba zambuto zakumuzi zikovwila chomene balimi pakufikila mbeu za lokolo zakupandapambana kweniso kusanga chakurya. Nyumba izi zikovwilaso kuti mbeu zalokolo izo zikasoba zambeso kusangika.
   
 • Kulutizga munthazi ntchito zanyumba zakusungila mbuto za mbeu zakupambanapambana za lokolo zakumuzi njakuzirya chomene pakovwira kuti balimi bachokobachoko basangenge mbuto yakupanda kwambula kusuzgikila kweniso kuti babe na chakurya chakukwanila ku Malawi.

Documents

FNI AUTHORS

 • Research Director, Biodiversity and Natural Resources
  +47 95118037

  Email

  randersen@fni.no
  Show Email
 • Researcher
  +47 97303118

  Email

  vmvasquez@fni.no
  Show Email

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni