Peter Johan Schei var direktør ved Fridtjof Nansens Institutt fra 2004 til 2012. For kollegaene ved FNI var han en høyt skattet og meget dyktig leder. Peter Johan forsto betydningen av fellesopplevelser som grunnlag for faglig samarbeid og utvikling. Den første uken hos oss tok han kollegaene med på fuglekikketur i nabolaget (og som alle ornitologer vet, er litt av gleden ved å invitere til fuglekikking knyttet til å få folk særdeles tidlig opp om morgenen).

Med sine store kunnskaper i biologi (cand. scient.) kombinert med lang og bred erfaring fra internasjonale miljøforhandlinger plasserte Peter Johan seg i kjernen av FNIs forskning om forholdet mellom politikk og vitenskap, samt vårt hovedfokus på forskning om internasjonal miljø- og ressursforvaltning. Fra før hadde han flere års ledererfaring fra Direktoratet for Naturforvaltning. Peter Johan viet store deler av sitt liv til arbeidet med å finne omforente løsninger på naturkrisen. Han var forut for sin tid i erkjennelsen av at naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen, og han så behovet for å løse de to i samstemthet.

Peter Johan Schei var et overskuddsmenneske som kombinerte faglig tyngde med stor vennlighet og mye humor. Han var meget anerkjent også utenfor Norges grenser. Like før han kom til FNI hadde han mottatt UNESCOs Sultan Qaboos Prize for Environmental Conservation – en verdsettelse av hans ekstraordinære innsats for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold og naturressurser, samt innsatsen for å forene parter fra nord og sør under forhandlingene om biologisk mangfold. Siden starten av 1990-tallet var Peter Johan gjennom mange år helt sentral i forhandlingene om Konvensjonen om biologisk mangfold. Med sin store biologiske kunnskap og diplomatiske væremåte nøt han stor respekt hos forhandlingspartnere fra alle deler av verden. Han ledet mange av forhandlingsmøtene og bidro til at partene fant frem til omforente løsninger, til tross for et høyt konfliktnivå mellom nord og sør. Bl.a. bidro han til at partene ble enige om et system for fordeling av godene fra bruk av genetiske ressurser: rettmessig fordeling av avkastningen når rike land driver bioprospektering i fattige land, der det biologiske mangfoldet er størst.

Som direktør ved FNI gjorde Peter Johan god bruk av sin internasjonale erfaring og nettverk. Under hans tjenestetid som direktør ved FNI fikk natur- og miljøforskningen gode vekstvilkår, også gjennom samarbeid med anerkjente forskningsinstitutter i inn- og utland.

Vel vitende om at han som naturviter beveget seg inn på til dels ukjent terreng i samfunnsviternes habitat, utviste Peter Johan en oppriktig nysgjerrighet for FNIs forskning. Med sin ualminnelige ydmykhet som leder, gledet det ham å diskutere og forstå mer om hvordan vi studerer den praksisen han lenge hadde utøvet i de internasjonale forhandlingsforumene. Vi takker for alt han bidro med, det gode samarbeidet og for at vi fikk gleden av å bli kjent med det varme og kloke mennesket, Peter Johan.