Tema: Dugelige såfrø for matsikkerhet i sårbare stater 

Stikkord: såfrø, matsikkerhet, småbønders rettigheter, frøbanker, genbanker, patenter 

Med villere, varmere, våtere eller tørrere klima er verdens befolkning enda mer avhengig av dugelig såfrø for å opprettholde matsikkerheten. Jordbruket trenger tilgang på et mangfold av såfrø for å utvikle og videreutvikle matplanter som tilpasser seg miljøutfordringene; sykdom, skadedyr og effekten av klimaendringer. Et variert tilfang av dugelige frø er nødvendig for å opprettholde høytytende avlinger med god plantekvalitet. 

Såfrø er i økende grad regulert i nasjonal lovgivning som også påvirkes av interesser regionalt og internasjonalt. Vi utforsker hvordan endringer i juridiske og institusjonelle rammeverk påvirker bevaring av og tilgang til dugelig såfrø i sårbare stater og i land som er særlig utsatt for klimaendringer. 

Et hovedperspektiv er hvordan nasjonale lovverk og institusjoner påvirker forholdet mellom ulike typer samlinger av såfrø (genbanker) av formell og uformell karakter. I denne delen av studien kombinerer vi jus og statsvitenskap med sosialantropologi, med vekt på kvinners rolle i såfrøinnsamling. 

Dernest studerer vi spillerommet hjemlig lovgivning har i lys av internasjonale forpliktelser. Sentralt er spillet mellom fri tilgang til såfrø og forpliktelser om patentbeskyttelse i handelsavtaler. Såfrø er gjenstand for intense forhandlinger internasjonalt og vi analyserer viktige og lite studerte utviklingstrekk. 

Så undersøker vi genbankenes rolle i bevaring av og i å gjøre såfrø allment tilgjengelig. Genbankene står i sentrum for lokale, nasjonale og internasjonale interesser og reguleringer, men har så langt fått lite akademisk oppmerksomhet. Her gjennomføres casestudier i Armenia, India, Nepal og Syria av hvordan genbanker forholder seg til samspillet mellom reguleringer og hvordan det påvirker deres mulighet for å sikre tilgang til dugelig såfrø. Samlet vil prosjektet bidra til en bedre forståelse av hvordan endrede rammebetingelser påvirker genbankenes rolle og slik frembringe kunnskap av betydning for alle berørte parter. Vi har også en egen studie av genbanken på Svalbard. Prosjektperiode: 2018-2022

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 97690518

  E-post

  krosendal@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Forskningsleder for hav og polare spørsmål
  +47 99038286

  E-post

  pskedsmo@fni.no
  Vis E-post
 • Forskningsleder for biologisk mangfold og naturressurser
  +47 95118037

  E-post

  randersen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +45 27245917

  E-post

  cprip@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd (NORGLOBAL2-programmet)

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer