Tema: Når havet stiger endres den internasjonale jussen. Klimaendringer som utfordrer folkeretten 

Stikkord: Klimaendringer, havnivåstigning, folkerett, havrett, antropocen, menneskerettigheter,  

Klimaendringer og havnivåstigning kan medføre grunnleggende folkerettslige utfordringer allerede i inneværende århundre. Sentrale regler i folkeretten er basert på geografiske omstendigheter, slik for eksempel kystgeografien er blitt brukt som objektiv målenhet for å bestemme utstrekningen av statenes rettigheter i havet, samt til å avgjøre hvordan maritime havområder skal avgrenses mellom nabostater. Et bestemt territorium er dessuten et av grunnvilkårene for statsdannelse i folkeretten. Nettopp på grunn av globale klimaendringer, inkludert havnivåstigning, utfordres imidlertid den folkerettslige relevansen av geografi. Andre omstendigheter, for eksempel befolkning og menneskerettigheter, kan bli enda viktigere i folkeretten. Et stigende havnivå vil derfor kunne medføre dyptgripende endringer av det som er, og i lang tid har vært, aksepterte folkerettslige paradigmer.  

Folkerett bygger i stor grad på forutsetningen av stabile naturlige omstendigheter. Vår någjeldende geologiske epoke, holocen, har vært karakterisert av en slik relativ stabilitet, hvilket også har vært en avgjørende faktor i utviklingen av den menneskelige sivilisasjonen. Nå er imidlertid jorden på vei mot en ny epoke – antropocen – preget av menneskeskapte endringer og større usikkerhet. Den internasjonale kommisjonen for stratigrafi etablerte i 2009 en arbeidsgruppe for å granske det vitenskapelige grunnlaget for en slik ny geologisk tidsperiode. Anerkjennelse av antropocen vil ikke bare føre til bevissthet vedrørende omfanget av menneskelig innvirkning på jordens klima. En ny geologisk tidsepoke vil definitivt også frembringe refleksjoner vedrørende gyldigheten av dagens sosiale strukturer, inkludert slike som spesifikt relaterer seg til folkeretten. Utsiktene for havnivåstigning er blant de viktigste årsakene til hvorfor grunnleggende aspekter ved folkeretten allerede nå må revurderes. Formålet med dette forskningsprosjektet er derfor å foreta et første omfattende studie vedrørende nettopp dette. 

Relevante nettsider:
International Committe on International Law and Sea Level Rise
Anthropocene Working Group

Prosjektperiode: 2014-2019

Prosjektgruppe: 
Professor David Freestone
Professor Jane McAdam
Professor Carlos Esposito Massicci
Professor Rosemary Rayfuse
Dr. Alejandra Torres Camprubí
Professor Colin Waters
Professor Mark Williams
Professor Jan Zalasiewicz

FNI PROSJEKTLEDER

  • Seniorforsker
    +47 47478477

    E-post

    dvidas@fni.no
    Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
  • Norges Forskningsråd (KLIMAFORSK-programmet)

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer