Det overordnede målet for DIVERSIFARM-India er å bidra til mat- og ernæringssikkerhet og til forbedrede inntektsmuligheter blant småbrukere i India. Dette gjøres ved å styrke bøndenes egne såfrøsystemer gjennom lokale frøbanker.

Prosjektet er rettet mot å styrke lokale frøbanker som allerede er blitt etablert og deres langsiktige bærekraft, samt å legge grunnlaget for skalering av gode modeller. Prosjektet befinner seg i skjæringsfeltet mellom forskning, policy og praksis og benytter seg av en nedenfra- og opp, kjønnsbevisst og rettighetsbaser tilnærming, der berørte involveres fra starten av.

Utgangspunktet er en omfattende kartlegging av lokale frøbanker i India, bla. ved bruk av geografisk informasjonssystem-teknologi, og støttet av en litteratur- og dokumentgjennomgang. Basert på denne kartleggingen vil det bli utviklet en typologi for lokale frøbanker i India og valgt ut noen representative eksempler fra de største kategoriene i en delstat, Odisha, for dybdestudier. Relevansen for andre delstater og sammenhenger vil bli vurdert og formidlet.

Funnene vil danne grunnlaget for en vurdering av behov for kapasitetsbygging, og et program vil bli utviklet for dette formålet som både er basert på funnene fra forskningen over og erfaringer fra andre kapasitetsbyggingsprogrammer. Dette programmet vil bli tilbudt i Odisha, der det også vil bli gitt anledning til erfaringsutveksling mellom lokale frøbanker og deres organisasjoner og støttespillere.

På denne bakgrunnen vil det institusjonelle rammeverket rundt de lokale frøbankene bli analysert, sammen med politikk, regelverk og offentlige tiltak som kan påvirke arbeidet og utviklingen deres. Dette vil bli analysert med sikte på internasjonale forpliktelser, med særlig vekt på bestemmelsene om bønders rettigheter under Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Prosjektet vil søke å identifisere muligheter for forbedringer og tilrettelegging på disse områdene gjennom en møterekke for involverte parter.

Prosjektperiode: 2024-2026
 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Forskningsleder for biologisk mangfold og naturressurser
  +47 95118037

  E-post

  randersen@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Forsker
  +47 97303118

  E-post

  vmvasquez@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Den norske ambassaden i New Delhi