Norge i EUs energimarked: norske aktørers mulighet til å påvirke, delta og klage ved gjennomføring av metoder og vilkår

FNI Report 1/2022. Lysaker, FNI, 2022, 30 p. In Norwegian

Det er stadig mer samarbeid mellom land når EU-lover skal iverksettes, noe som illustreres av at private og offentlige aktører jobber sammen med å utvikle og vedta svært detaljerte regler for kraftmarkedene i Europa. Disse reglene kalles metoder og vilkår, og utvikles under den mer generelle EU-lovgivningen for energi. Norge er ikke medlem av EU, men samarbeider tett gjennom EØS-avtalen. Rapporten undersøker hvorvidt og hvordan norske aktører kan delta i arbeidet med å utvikle metoder og vilkår, og hvordan disse gjennomføres i Norge. Videre analyseres kontrollmekanismene som er tilgjengelige for norske aktører. Hovedfunnet er at EØS-innlemmelse av overordnet EU-lovgivning er nødvendig for formelt å sikre norsk deltakelse, mens uformell deltakelse er mulig i forkant. Adgangen til kontrollmekanismer er imidlertid svakere for norske aktører enn for aktører innad i EU.

In English: There is increasing cooperation across countries in the implementation of EU energy law, as seen with the rulemaking on electricity market regulation. Here, private and public actors develop and adopt detailed rules called terms and conditions or methodologies under the market and system operation guidelines. Not a EU member, Norway cooperates closely with the EU via the EEA Agreement. The report examines whether and how Norwegian private and public actors can participate in this rulemaking process and the process of implementing the adopted rules in Norway. It analyses what procedural safeguards are available for Norwegian actors. The main finding is that EEA incorporation of overarching legislation is needed to formally secure participation by Norwegian actors, although informal participation was possible prior to this. Moreover, access to control mechanisms for Norwegian actors is weaker than for actors within the EU.

Documents

FNI AUTHORS

  • Senior Researcher
    +47 48052768

    Email

    tjevnaker@fni.no
    Show Email

RELATED FNI PROJECT(S)

Project name
Status

logo_footer_fni