Tema: Hvordan skapes effektiv klimapolitikk i Kina og Russland?  

Stikkord: Lokalpolitikkens påvirkning på klimapolitikk i Kina og Russland 

Både Kina og Russland har hatt problemer med å iverksette politikk for å kutte klimagassutslipp. CAPGOV-prosjektet undersøker hvor godt kinesiske og russiske ledere klarer å formulere og håndheve politikk som leverer faktisk reduksjon i klimagassutslipp.

Forskningen ser spesielt på institusjonelle forhold som finnes under det øverste nasjonale myndighetsnivået som bestemmer poltikk. Et utgangspunkt for forskningen er antakelsen om at handlinger på dette lokale nivået har stor innflytelse på om klimapolitikk blir en suksess eller fiasko. Vi utpeker mekanismer som spesielt kan forklare hvorfor det har vært så vanskelig å redusere klimagassutslipp. Disse mekanismene har kunnet oppstå på grunn av svake formelle institusjoner og regler og styrken i uformelle institusjoner som er typisk for Kina og Russland. Hvordan ser disse mekanismene ut? Hvem styrer de og hvorfor? Hvordan påvirker mekanismene prosessene rundt klimapolitikk? Hvordan påvirkes utfallet av klimapolitikk når mekanismene påvirker dem? Vi vil også se om det er ulikheter i Kina og Russland – både i organisering og i resultater av politikkprosesser. I dette prosjektet har vi fire store casestudier av politikk som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp. Eksempler på slik politikk er vedtatt økning av andel fornybar energi eller energieffektivisering. På grunnlag av casestudiene ønsker vi å bidra med kunnskap om hvordan kinesisk og russisk politikkutforming skjer, for eksempel som maktkamper mellom nøkkelaktører, og dessuten hvordan slike dynamikker bedre kan sammenliknes med demokratiske systemer. Prosjektperiode: 2014-2020

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +358 50 530 1665

  E-post

  akorppoo@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 90526312

  E-post

  akjorgensen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821

  E-post

  istensdal@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER

Norges Forskningsråd (KLIMAFORSK-programmet)

BØKER

Vis mer