Tema: Kartlegging av forskning på økosystembaserte forvaltningssystemer 

Stikkord: økosystemtjenester, forvaltning, vern, bruk og rettferdig fordeling, juridiske og økonomiske virkemidler 

Forringelse av økosystemene og de tjenester de gir menneskeheten har blitt en raskt økende utfordring de siste tiårene. En viktig grunn er forvaltningens utilstrekkelighet til å hindre en slik utvikling. Økosystembasert forvaltning (ØBF) er lansert som en vei til bedre ivaretakelse av sentrale økosystemtjenester. Anerkjennelsen av behovet for ØBF har skjedd gradvis fra 1980-tallet i takt med en økende forståelse av den fragmenterte forvaltningens mangler. Sentrale forskere understreker at ØBF er de prinsipper som kan brukes for å styre menneskelig aktivitet i komplekse miljøer, der hensikten er å støtte en bærekraftig utnyttelse der økosystemenes resiliens og forsynende tjenester ivaretas på lang sikt.  

En kartlegging av eksisterende forskning på ØBF er viktig for å systematisere kunnskap om hvordan ulike land har gjennomført prinsipper, regelverk og tilnærminger til ØBF innenfor eksisterende forvaltningssystemer. Sagt på en annen måte – hvor stort spillerom har ØBF i dagens forvaltning? ØBF er et meget bredt og omfattende konsept, og kan komme i mange former og variasjoner.  

Det er fortsatt mye uklarhet om hva egentlig ØBF innebærer, særlig om hvordan man balanserer målene om vern, bruk og rettferdig fordeling, og om hvilke juridiske og økonomiske virkemidler som fungerer best under hvilke vilkår. Det er også meget viktig å belyse hvordan de forskjellige variantene iverksettes og fungerer innenfor, eller som motreaksjon til, eksisterende, sektorspesifikke forvaltningssystemer. I prosjektet vil vi systematisere en omfattende forskningslitteratur innenfor disse ulike saksfeltene. Vi oppfatter at utlysningen i første rekke ber om kartlegging av forskning på forvaltningssystemene, dvs. i hovedsak samfunnsvitenskapelig forskning, forankra for eksempel i disipliner som jus, økonomi og statsvitenskap. Det vil også være relevant å kartlegge forskning som belyser effekter eller virkninger, både på natur og samfunn, av ulike varianter av ØBF. 

 

Prosjektperiode: 2019-2020 

FNI-DELTAKERE

  • Seniorforsker
    +45 27245917

    E-post

    cprip@fni.no
    Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
  • Norges Forskningsråd (MILJØFORSK-programmet)