Tema: Ulike veier til avkarbonisering i industri, transport og bygg 

Stikkord: klima, dyp avkarbonisering, energiomstilling, transport, industri, bygg, klimapolitikk, elektrifisering, regulering, markedsdesign, sektororganisering 

Å kutte utslipp av drivhusgasser er den store samfunnsmessige utfordringen i vår tid. Hvis verden skal lykkes med dette må vi skifte vårt fokus fra avkarbonisering av kraftsektoren over til såkalt dyp avkarbonisering, hvor mange andre sektorer og næringer utover energisektoren er involvert. En slik gjennomgripende energiomstilling utfordrer dagens måte å drive politikk og forskning på. I dag fokuserer politikk og forskning oftest på enkeltstående teknologier innenfor kraftsektoren og betingelsene for disse teknologienes suksess. Dyp avkarbonisering innebærer derimot at energiomstillingen må strekke seg utover kraftsektoren til å inkludere flere sektorer. Det gjelder spesielt sektorene som er kilde til brorparten av utslippene; transport, industri og byggebransjen. En slik utvidelse av domenet for energiomstilling øker kompleksiteten i omstillingsprosessene, og gjør koordinering tilsvarende vanskelig. Dette utfordrer politikerne og virkemiddelapparatet med tanke på å lede og koordinere politikk for kutt i utslipp av drivhusgasser i Norge. Dyp avkarbonisering er avhengig av samspill mellom ulike sektorer, som f.eks. ved økt elektrifisering.  

Når koplingene mellom sektorer endres eller nye etableres ses ofte spenninger mellom ulike måter å tenke på, ulik regulering, markedsdesign, og former for sektororganisering. Det vil ofte også være forskjellige interesser internt og mellom sektorer, og forskjellige oppfattelser om hva som er de beste løsningene. Disse motsetningene kan bremse det nye samspillet på tvers av mange sektorer som er nødvendig for å lykkes. PATHWAYS er opptatt av hvordan politikk, regulering, og markedsdesign kan legge til rette for godt sektorsamspill. PATHWAYS skal identifisere de konkurrerende «omstillingsbanene» som finnes i Norge, Danmark og Tyskland. Prosjektet skal også studere hvordan ulike industriaktører jobber strategisk for å realisere sine foretrukne omstillingsbaner, og hvilke barrierer og drivere som møter nye teknologier på feltet. 

Prosjektperiode: 2019-2023
 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post
 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208

  E-post

  kktaranger@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd (ENERGIX-programmet)
   

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer