Inngår klima og arbeid med utslippsreduksjoner i styringen av direktoratene?

FNI-rapport 5/2022. Lysaker, FNI, 2022, 41 s. 

På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Fridtjof Nansens Institutt gått gjennom tildelingsbrevene for statens direktorater, for å kartlegge i hvilken grad og hvordan arbeid med klima og utslippsreduksjoner inngår i styringen av etatene. Undersøkelsen har blitt gjort som en kvantitativ innholdsanalyse av tildelingsbrevene til direktoratene i 2022, supplert med en kvalitativ analyse av tildelingsbrev og instrukser til et utvalg direktorater.

Den kvantitative analysen indikerer at det er store sprik i departementenes styringssignaler vedrørende klima og utslippskutt i tildelingsbrevene til de underliggende direktoratene. Noen departementer har få eller ingen relevante søketreff. Dette gjelder særlig Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, og Kunnskapsdepartementet. På den andre siden skiller Kultur- og likestillings-departementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet seg ut med enhetlige styringssignaler som går igjen i de ulike tildelingsbrevene, i form av standardformuleringer om utslippsreduksjoner. De andre undersøkte departementene faller mellom disse ytterpunktene. Det påvises også variasjon mellom ett og samme departements respektive tildelingsbrev til ulike direktorater.

Den kvalitative analysen indikerer at i sektorene der det er tydelige motsetninger mellom sektormål og klimamål, er føringene på klimaområdet uklare eller fraværende. Dette gjelder spesielt for landbrukssektoren og olje- og gassektoren. I veisektoren kan det også være motsetninger mellom sektormål og klimamål, men her gis det relativt tydelige styringssignaler om sektorens ansvar for utslippsreduksjoner og bidrag til oppfyllelse av klimamålene. Disse ulikhetene tyder på at det ikke bare er motsetninger mellom sektormål og klimamål som er utslagsgivende for styringssignalene på klimaområdet, men også ulikheter mellom departementenes vektlegging av klima i sine styringssignaler til ulike direktorater. Innen samferdsel har Nasjonal transportplan vist seg å være en viktig føring for å rapportere på klimagassutslipp og naturinngrep.

Samlet sett viser resultatene fra både den kvalitative og den kvantitative analysen at det er stor variasjon innad i departementene og mellom departementenes vektlegging av klimaarbeid og utslippsreduksjoner i tildelingsbrev og instrukser til underliggende direktorater.
 

Dokumenter

FNI-DELTAKERE

  • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
    +47 97540217

    E-post

    lhgulbrandsen@fni.no
    Vis E-post