Norges omstilling til et lavutslippssamfunn i lys av internasjonale handelsavtaler

FNI-rapport 7/2023. Lysaker, FNI, 2023, 23 s.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Klimautvalget 2050 for å bidra til utvalgets rapport om Norges omstilling til et lavutslippssamfunn innen 2050. Rapporten inneholder en diskusjon av norske bilaterale, regionale og globale handelsavtaler og hvordan de kan bidra til norsk omstilling. Først i de senere år har det kommet norske avtaler som inneholder bærekraftskapitler og inkluderer bestemmelser om klima. Helt unntaksvis inneholder avtalene institusjonelle og prosessuelle mekanismer som er egnet til å bidra til effektiv gjennomføring av disse delene av avtalene. Rapporten argumenterer for at det bør gjennomføres konsekvensutredninger av avtalene for at de skal kunne bidra positivt til omstilling. Tilsvarende gjelder for de delene av avtalene som kan legge begrensninger på norsk politikk for omstilling. Avslutningsvis peker rapporten på at norsk politikk for omstilling til et lavutslippssamfunn på mange områder henger etter EU politikk, og at tilsvarende gjelder for Norges handelsavtaler.

Dokumenter

FNI-DELTAKERE

  • Seniorforsker
    +47 47477405

    E-post

    okfauchald@fni.no
    Vis E-post

FORSKNINGSOMRÅDER