Norsk Senter for Hydrogenforskning (HyValue) samler et bredt tverrfaglig konsortium av nasjonale og internasjonale forskningspartnere med topp ekspertise innen hydrogenrelaterte tekniske, økonomiske, juridiske og samfunnsmessige forskningsfelt.

HyValue positiv.png

 

 

 

Senterets forskning spenner fra studier av nye, energieffektive metoder for produksjon av hydrogen og ammoniakk, til hvordan hydrogensektoren kan modnes som et teknisk system i samfunnet. For å oppnå det siste, vil HyValue også tilby ny kunnskap for å vurdere og forbedre risikovurderinger for transportsystemer og verdikjeder for hydrogen. Like viktig er forskning på økonomiske og regulatoriske barrierer som må overvinnes for å etablere en robust hydrogensektor.

Relevansen av forskningsaktivitetene vil bli sikret gjennom senterets brukerpartnere, som representerer ledende nasjonale og internasjonale industribedrifter samt nøkkelaktører innen offentlig sektor.

HyValue har som mål å legge til rette for trygg og bærekraftig utvikling av verdikjeder for hydrogen og hydrogenbaserte energibærere i industri og samfunn. En overgang til hydrogenbaserte energibærere kan kun oppnås gjennom en helhetlig tilnærming som inkluderer tekniske løsninger, økonomiske insentiver, regulatoriske rammer, samfunnsmessig og miljømessig påvirkning og risiko. HyValue tar et bredt teknisk-økonomisk-samfunnsmessig-miljømessig perspektiv og adresserer hydrogen- og ammoniakkverdikjeder, forretningsmodeller, overordnet politikk og systemintegrasjonsproblemer. Senteret vil:

1. utforske metoder for hydrogen- og ammoniakkproduksjon med sikte på nyskapende teknologier for betydelig økning av energieffektiviteten og tilsvarende kostnadsreduksjon.

2. utvikle og utnytte løsninger for transport, lagring og fylling/bunkring av hydrogenbaserte drivstoff.

3. analysere maritime verdikjeder og studere forskrifter og økonomiske insentiver for å unngå barrierer og fremme forretningsmodeller for hydrogen og ammoniakk.

4. utvikle et nytt rammeverk for å vurdere styrken av kunnskapen i risikovurderinger for hydrogen- og ammoniakksystemer.

5. studere teknologiutvikling og forretningsmodeller i en samfunnsmessig sammenheng og dokumentere totalutslippet av klimagasser for hydrogen- og ammoniakkverdikjeder.

Fridtjof Nansen Institute (FNI) bidrar med ekspertise innen europeiske og nasjonale energisystemer og politikk og samfunnsvitenskapelig forskning for å forstå faktorer som former regulatoriske rammeverk for hydrogen.

Prosjektperiode: 2022-2030

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 99716657

  E-post

  mllarsen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE

Senterleder:


Andre norske forskningspartnere:

 • Norges handelshøyskole (NHH)
 • Samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Transportøkonomisk institutt  (TØI)


Internasjonale forskningspartnere:

 • Forschungszentrum Jülich (FZJ) (Tyskland)
 • Imperial College London (ICL) (Storbritannia)
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT) (USA)
 • Monash University (Australia)
 • Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) (Nederland)
 • Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) (Tyskland)
   

I tillegg kommer partnere fra næringsliv og forvaltning. 

 

PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd
 • 50 samarbeidspartnere i næringsliv, offentlig forvaltning og forskning