Tema: Kvotehandel i ulike land. Lærer landene av hverandre?  

Stikkord: Kvotehandel, klimapolitikk, virkemidler, læring, hvordan systemer blir formet 

ETS-DIFFUSION fokuserer på kvotehandel som klimapolitisk virkemiddel og bidragsyter til omstillingen til et lavutslipps-samfunn.

I teorien bidrar kvotehandel og karbonprising til kostnadseffektive og dynamiske utslippskutt. Men både økonomisk og miljøpolitisk effektivitet avhenger av utforming av systemene, ikke minst hvor høyt taket på utslippene settes. Dette prosjektet studerer likheter og ulikheter mellom systemene i noen utvalgte, viktige aktørland: – EU, Kina, California og Australia/New Zealand. Vi studerer hvordan disse systemene har blitt formet og formes av interne og eksterne drivkrefter. Systemene utvikler seg i ulik takt, med noen foregangsland/-regioner og noen som er mer i startgropa. Dette gjør det viktig og interessant å rette et spesielt søkelys på samspillet mellom systemene, som for eksempel i hvilken grad og hvordan de lærer av hverandre. Her knytter vi an til statsvitenskapelig teori om politikkdiffusjon.  

Økt kunnskap om interne og eksterne drivkrefter er viktig for å vurdere mulighetene for økt konvergens mellom systemene og etablering av koplinger mellom dem – og den mulige framveksten av et globalt klimapolitisk rammeverk 'nedenfra og opp'. Våre studier vil bygge på detaljert dokumentanalyse og intervjuer med offisielle og ikke-statlige sentrale aktører, og dra nytte av betydelig eksisterende kunnskap innen forskergruppa om klimapolitisk dynamikk i de regionene og landene vi studerer. ETS-DIFFUSION prosjektet har klar relevans for forhandlingene innen det globale klimaregimet om 'market and non-market mechanisms'. Det knytter også an til norske prioriteringer i det globale klimaarbeidet over tid; Norge var for eksempel blant initiativtagerne til International Carbon Action Partnership (ICAP). Prosjektet sikter mot å frambringe kunnskap av verdi for norske representanter og interessenter i relevante bilaterale og multilaterale prosesser, så som prosesser vis a vis Kina og EU/EØS.

Prosjektperiode: 2014-2017

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 41277416

  E-post

  jwettestad@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821

  E-post

  istensdal@fni.no
  Vis E-post
 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker emeritus
  +47 97073042

  E-post

  sandresen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 48052768

  E-post

  tjevnaker@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd (KLIMAFORSK-programmet)

BØKER

Vis mer