Ine Eriksen Søreide: nordområdene, USA og balansekunst

Internasjonal Politikk, Vol 81, No 1, 2023, pp. 60-76.

Nordområdene har vært på den utenriks- og sikkerhetspolitiske agendaen i Norge i over to tiår. Ine Eriksen Søreide var først forsvarsminister, og deretter utenriksminister, i en periode av norsk nordområdepolitikk som har vært preget av motsetninger og utfordringer. Den utenriks- og sikkerhetspolitiske dimensjonen av nordområdepolitikken er en krevende balansekunst mellom å avskrekke, og samtidig samarbeide med, Russland. Denne artikkelen ser på de lange linjene i norsk nordområdepolitikk etter den kalde krigen og hvordan Ine Eriksen Søreide som både forsvarsminister og utenriksminister arbeidet for å videreføre disse, samtidig som hun måtte håndtere den nye sikkerhets- og geopolitiske situasjonen i nordområdene. Fall i råvarepriser i 2014 ledet til mindre interesse for nordområdene, samtidig som forholdet til Russland i nord ble forverret etter landets konflikt i Ukraina fra 2014. Søreide hadde i denne perioden ansvaret for det norske forsvaret og arbeidet for å sikre alliert oppmerksomhet mot norske nordområdene. Etter at hun overtok som utenriksminister høsten 2017 har denne oppmerksomheten kommet i form av både økt alliert tilstedeværelse i norske nordområder og stormaktsrivalisering i nordområdene mellom USA, Russland og Kina.

Abstract in English:
Ine Eriksen Søreide: High North, USA and Balancing Act
The Arctic (or high north) has been on the foreign and security policy agenda in Norway for over two decades. Ine Eriksen Søreide was first minister of defence, and then minister of foreign affairs, during a period of Norwegian policy in the Arctic that has been characterized by contradictions and challenges. The foreign and security policy dimension of Norway’s High North / Arctic policy is a demanding balancing act between deterring, and at the same time cooperating with, Russia. This article looks at the long lines in Norway’s high north policy since the end of the Cold War and how Ine Eriksen Søreide, as both minister of defence and foreign minister, worked to maintain these, while she at the same time had to deal with the new security and geopolitical situation in the Arctic. Falling commodity prices in 2014 led to less interest in the northern regions, while relations with Russia in the north worsened after the country’s conflict in Ukraine from 2014. During this period, Søreide was responsible for the Norwegian defence and worked to ensure allied attention to the Norwegian northern regions. After she took over as foreign minister in the autumn of 2017, this attention came in the form of both an increased allied presence in Norway’s northern regions and great power rivalry in the Arctic between the USA, Russia and China.

Lenker

FNI-DELTAKERE

  • Seniorforsker
    +47 47330349

    E-post

    ao@fni.no
    Vis E-post

FORSKNINGSOMRÅDER