– Dette er svært gledelig. Det viser igjen at FNI er en viktig leverandør av samfunnsnyttig forskning av høy relevans for forvaltningen og ulike brukere av kunnskapen, sier Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder for klima og energi ved FNI.

I evalueringen av tilbudet heter det blant annet at partnere scorer svært høyt på kompetanse innenfor juss og samfunnsvitenskap og at de har dokumentert svært god erfaring og høy kompetanse innenfor blant annet EUs klimapolitikk, teknologiutvikling, nærings- og industripolitikk, sirkulærøkonomi, økosystemer på land og IPCCs metoder for enkelte sektorer.

– Dette er sentrale forskningsfelter for FNI, som utvilsomt har bidratt til den svært positive vurderingen av tilbudet, sier Gulbrandsen.

Klimautvalget 2050

Klima- og miljødepartementet har i Kongelig resolusjon av 13. august 2021 satt ned et uavhengig ekspertutvalg, "Klimautvalget 2050". Norge har i klimaloven et mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Da skal de norske utslippene være 90-95 prosent lavere enn de var i 1990.

Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå dette målet. Utvalget skal levere en offentlig utredning (NOU) innen 1. november 2023.

Hovedformålet til klimautvalget er å gjøre en helhetlig utredning av de vegvalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn innen da.

Målet skal nås på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Omstillingen skal også bidra til en utvikling som sikrer naturmangfold og et bærekraftig velferdssamfunn. Utvalget skal vurdere måloppnåelse og nytte opp mot den samfunnsøkonomiske kostnaden.

Rammeavtalen

Formålet med rammeavtalen er å gi Klimautvalget 2050 med sekretariat mulighet til å hente inn kapasitet og kompetanse til å framskaffe faglig grunnlag for de problemstillinger som er beskrevet i utvalgets mandat. Oppdragene vil variere, men vil i hovedsak bestå av kortere utredninger av problemstillinger, og fremskaffing og sammenstilling av informasjon.

Arbeidet vil foregå gjennom konkrete bestillinger om bestemte temaer og problemstillinger.

Rammeavtalen vil gjelde i to år. Anslått verdi for kontrakten er maksimalt seks millioner kroner.