Tema: Hvordan tar forvaltningen ny kunnskap i bruk? 

Stikkord: Miljøpolitikk, vitenskap, forvaltning

Hovedformålet med prosjektet er å bidra til utforming av mer effektive forvaltningssystemer for naturmiljøet. Kunnskapen om miljøutfordringer og løsninger øker raskt, og ikke minst om hvordan løsninger innenfor ulike saksområdet kan påvirke hverandre (f.eks. kan produksjon av fornybar energi redusere miljøskadelige CO2-utslipp, men den kan også gjøre stor skade på naturområder og forårsake tap av biologisk mangfold). Samtidig kan behovet for økt effektivitet og ekspertise føre til at kunnskapsproduksjon og -behandling organiseres i stadig mer spesialiserte enheter, både nasjonalt og internasjonalt.  

I prosjektet undersøker vi hvordan ulike typer fagkunnskap behandles og organiseres innenfor fire utvalgte saksområder: forvaltningen av verneområder, ferskvannsressurser, miljøgifter, og nanoteknologi. Saksområdene varierer i alder (hvor lenge har de vært gjenstand for offentlig forvaltning) og i hvor stor grad de påvirker andre sektorer. Dette åpner for en større bredde i hvilke lærdommer og erfaringer vi kan trekke på. I arbeidet med de fire saksområdene ser vi spesielt på tre hovedspørsmål:  

 • Hvordan blir endring i kunnskap fra ulike sektorer og nivåer integrert i utformingen av forvaltningssystemene?  

 • Hvordan påvirker kunnskapen utformingen av forvaltningssystemene?  

 • Hva er avgjørende for at ny kunnskap skal få innflytelse på forvaltningsvedtak?  

For å undersøke hvordan kunnskap kan påvirke forvaltningsvedtak starter vi med å kartlegge relevante kunnskapsprodusenter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Videre analyserer vi hvordan kunnskap fra ulike nivåer og sektorer har påvirket utformingen av forvaltningssystemer i Norge innenfor de fire saksområdene. Her ser vi på hvordan ulike berørte grupper og kunnskapsleverandører får innpass i prosessene gjennom høringer og konsultasjoner. Prosjektet vil også videreutvikle analyseredskaper for dette formålet. Et sekundært formål med prosjektet er videreutvikling av teori om hvordan politikk og vitenskap samspiller innen miljøforvaltningen. 


Prosjektperiode: 2014-2018

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 97690518

  E-post

  krosendal@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 41277416

  E-post

  jwettestad@fni.no
  Vis E-post
 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47477405

  E-post

  okfauchald@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker emeritus
  +47 97073042

  E-post

  sandresen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd (MILJO2015-programmet)