Tema: europeiske oppfatninger om temaer som har avgjørende betydning for norsk sikkerhetspolitikk 

Stikkord: Europeiske stater, Arktis, Norge, EU, Arktis-strategi, endringer i oppfatninger, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, sikkerhetspolitikk, småstatsrealisme, NATO, USA, nordområdene,  

Flere av Norges europeiske allierte har i de seneste år utarbeidet nye strategier som beskriver deres holdninger og ønsker for utviklingen i nord. Disse strategiene hviler oftest på tidligere strategier. Et sentralt spørsmål er dermed om vi ser endring i europeiske oppfatninger om utviklingen i Arktis. Det være seg kommersielt, forsvarspolitisk og grad av tiltro til det legale og politiske rammeverket som gjelder for Arktis. For å avgrense studien vil vi se nærmere på tre av de viktigste allierte for Norge i Arktis; Storbritannia, Frankrike og Tyskland.  

De tre statene har i de seneste år fulgt utviklingen i nord tett. Deres syn og posisjoner har sikkerhetspolitiske implikasjoner for Norge. Det å forstå disse er dermed avgjørende for Norge. Et foreløpig funn basert på tidligere analyser er at den franske tilnærmingen til utviklingen i Arktis skiller seg ut. Den har et tydelig sikkerhetspolitisk fokus og det brukes store ord for å beskrive hva vi er vitne til i regionen. Beskrivelser av Arktis som et nytt Midtøsten og påstander om at området er underregulert er eksempler på en nokså dyster oppfatning om tingenes tilstand. Den tyske og britiske tilnærmingen til Arktis er adskillig mer sober, til tross for at vi også her ser en dreining mot at sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål får mer plass. Disse beskrivelsene har likevel en helt annen språkdrakt enn den franske.  

Hva betyr så dette for Norge og hvordan kan og bør Norge som småstat forholde seg til disse ulike oppfatningene om Arktis? Et sentralt begrep for å forstå Norges sikkerhetspolitiske utfordringer og muligheter er «småstatsrealisme». Den norske strategien har vært å søke beskyttelse av større makter, men på en armlengdes avstand. Videre har utviklingen av folkeretten i Arktis vært helt sentralt. Avgjørende for Norge har det vært å vedlikeholde samarbeidet i NATO med USA som den viktigste sikkerhetsgarantisten. Utfordringer i det transatlantiske samarbeidet har likevel til en viss grad endret det norske handlingsrommet.  

Hvordan kan og bør en liten stat som Norge manøvrere i en geopolitisk omskiftelig tid? Et understudert forhold i denne sammenheng er europeiske oppfatninger om temaer som har avgjørende betydning for norsk sikkerhetspolitikk. All den tid nordområdene ansees som det viktigste strategiske satsningsområde for Norge, er det avgjørende å forstå hvordan viktige (for Norge) europeiske stater beskriver og tilnærmer seg det «nye» Arktis. Det er det vi ønsker å gjøre i dette prosjektet. 

Prosjektet bygger videre på "Security Politics in the Arctic: Analysis Level, Perceptions and Cooperative Mechanisms", begge støttet av Forsvarsdepartementets tilskuddsordning. 

Prosjektperiode: 2021

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
PROSJEKTMIDLER
 • Forsvarsdepartementets tilskuddsordning

ANDRE PUBLIKASJONER