Å vedta nye lover er en ting, men noe ganske annet er å sette dem ut i live. Hva skjer i den siste, avgjørende fasen, når politikk skal gjøres om til praksis? Dette er noen av kjernespørsmålene for INC, et fireårig forskningsprosjekt.

Tema: EU-lovgivning i energimarkedet 

Stikkord: Strømnett, lovgiving, iverksetting, strøm, kraft, ACER, utenlandskabler 

INC undersøker hvordan EU-lovgivning innenfor energimarkedet blir tolket og iverksatt i ulike land. Sett utenfra kan iverksetting kanskje virke som en apolitisk og rent teknisk affære, men i virkeligheten gjenstår ofte tøffe forhandlinger, viktige avklaringer og politiske dragkamper lenge etter at en lov offisielt er vedtatt. 

Konkret vil INC-prosjektet se nærmere på iverksettingen av såkalte nettkoder og retningslinjer i EU. Dette er detaljert regelverk for hvordan handel med strøm skal foregå mest mulig knirkefritt innenfor EUs indre marked. Reglene har fått overraskende lite oppmerksomhet til tross for at de i praksis har mye å si for hvordan vi bruker strømnettet. Dette prosjektet stiller en rekke viktige spørsmål: 

 • Hvordan har nettkoder og retningslinjer blitt utformet på et overordnet nivå? 
 • Hvordan har de så blitt konkretisert og spesifisert, etter videre forhandlinger? 
 • Hvordan har de fungert i praksis? 
 • Har de levert på det overordnede målet, nemlig å bidra til et mer dynamisk og effektivt strømmarked i Europa? 


Et internasjonalt, tverrfaglig forskerteam skal jobbe med disse spørsmålene, under ledelse av Fridtjof Nansens Institutt og i tett dialog med brukerpartnere, industri og andre berørte aktører. Målet er å bygge opp ekspertise på et politikkområde som stadig vokser i omfang, og ikke minst å ‘oversette’ teknisk og juridisk materie til mer lettfattelig kunnskap og råd til norske beslutningstakere. INC vil også bidra med ny og viktig akademisk kunnskap: Studier av politikk-iverksetting i EU har ofte fokusert på hvorvidt medlemslandene følger opp, ikke på hvordan de gjør det, eller hvorfor ulike land kan ende opp med å iverksette samme lov på vidt forskjellig vis. 


Prosjektperiode: 2020-2024
 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 48052768

  E-post

  tjevnaker@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 67111900

  E-post

  cbanet@fni.no
  Vis E-post
 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208

  E-post

  kktaranger@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd (ENERGIX-programmet)
 • Energi Norge
 • Statkraft
 • Statnett
 • Olje- og energidepartementet 
 • Elvia
 • Hafslund E-CO Vannkraft
 • Skagerak Kraft
 • Nord Pool

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer